Legal Learning logo

Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen: een analyse aan de hand van 10 knelpunten

26 Apr

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Het nieuwe Boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) werd goedgekeurd op 1 februari 2024, zal normalerwijze in juni 2024 gepubliceerd worden en in werking treden op 1 januari 2025. Uiteraard zal de invoering van Boek 6 een grote impact hebben wat verzekeringen betreft.

Waar oorspronkelijk voorzien was in verplichte verzekeringen, zoals voor bijvoorbeeld de ouders, is dit niet weerhouden geweest: het verzet van de verzekeringssector is een zeer belangrijke reden geweest voor hun opheffing.

De verzekeringssector was de mening toegedaan dat de invoering van een wettelijke verzekering niet in het Burgerlijk Wetboek kan opgenomen worden en dat dit eerst grondig moet besproken worden. Pas nadien kan met kennis van zaken beslist worden of een verzekering al dan niet wettelijk verplicht moet worden en onder welke voorwaarden.

Op lange termijn is het nochtans wel waarschijnlijk dat de voorgestelde verplichte verzekeringen, met inbegrip van een rechtsbijstandsverzekering, zullen worden ingevoerd.

Uiteraard roept de nakende inwerkingtreding van Boek 6 heel wat vragen op wat de impact op de gevolgen voor verzekeringen betreft: tijdens deze webinar zal mr. Sandra Lodewijckx daarom aan de hand van 10 knelpunten een praktijkgerichte analyse maken van een aantal specifieke bepalingen.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

  • Vrijdag 26 april 2024
  • 12u30 – 14u30 

DOCENT

  • Mr. Sandra Lodewijckx, advocaat-vennoot Lydian / gastdocent UAntwerpen
  • Mr. Pieter-Jan Van Mierlo, advocaat Lydian

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Volgende 10 knelpunten worden besproken:

1. De samenloop van aansprakelijkheidsregels (artikel 6.3)

‘Tenzij de wet of het contract anders bepaalt, zijn de wettelijke bepalingen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid van toepassing tussen medecontractanten.’

De benadeelde kan dus zijn vordering instellen op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid, zonder dat hierbij nog voorrang gegeven wordt aan de regels inzake contractuele aansprakelijkheid. Het feit dat er een uitzondering voorzien is die een contractuele uitsluiting van de extracontractuele aansprakelijkheidsgrond toelaat zal niet van toepassing zijn op gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten, omdat deze specifieke wetgeving voorrang heeft op de bepaling in artikel 6.3. Zal dit nu een uitbreiding van de dekkingsplicht van de verzekeraars tot gevolg hebben?

2. Aansprakelijkheid voor eigen daad (artikel 6.6)

‘De algemene zorgvuldigheidsnorm vereist een gedrag dat overeenkomt met dat van ‘een voorzichtig en redelijk persoon in dezelfde omstandigheden geplaatst’.

Hier wordt het huidige criterium van ‘de normaal vooruitziend en voorzichtig persoon’ vervangen: is deze nieuwe terminologie geen aanleiding tot toekomstige discussies?

3. Verantwoordelijkheid van minderjarigen (artikelen 6.9 en 6.10)

‘De minderjarige van minder dan twaalf jaar is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn fout of door een ander tot aansprakelijkheid leidend feit en de minderjarige van twaalf jaar of meer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn fout of door een ander tot aansprakelijkheid leidend feit. De rechter kan echter oordelen dat de minderjarige geen schadeloosstelling verschuldigd is of de door hem verschuldigde schadeloosstelling beperken. Wanneer de aansprakelijkheid van de minderjarige gedekt is door een verzekeringsovereenkomst, kan de rechter niet oordelen dat geen schadeloosstelling verschuldigd is, noch deze beperken tot een bedrag dat lager is dan dat waarvoor deze verzekeringsovereenkomst dekking verleent.’

Of de schadeveroorzaker al dan niet verzekerd is, zal dus een invloed hebben op het bedrag van de schadevergoeding…

Betekent dit dat de verzekeraars geconfronteerd zullen worden met een veel hogere schadelast en dat dit ook zal leiden tot hogere premies?

4. Aansprakelijkheid van personen belast met het toezicht op anderen (artikel 6.13)

‘De persoon die op grond van een wettelijke of reglementaire bepaling, een gerechtelijke of administratieve beslissing of een contract ermee belast is op globale en duurzame wijze de levenswijze van andere personen te organiseren

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture