Privacyverklaring

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: LexGO Belgium BV/SRL, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0550.639.702 (hierna: "LexGO").

Lees deze Privacy Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van LexGO bevat.

Deze Privacy Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. LexGO stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is LexGO.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt

2.1. tijdens een bezoek aan onze Websites:

IP-adres; indien van toepassing: logingegevens bij registratie op onze database;

2.2. bij inschrijving op onze nieuwsbrieven en informatiemails: naam, voornaam, e-mailadres;

2.3. als werknemer:

naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer; foto’s en video’s; CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek; informatie over opleiding en werkervaring; evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments; payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum; loon en loonfiches;

2.4. als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummers, organisatie, BTW-nummer, bankrekeningnummer, functietitel;

Artikel 3 – Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen

3.1. Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie

LexGO verwerkt soms publieke gegevens, bv. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers verschenen.

Artikel 4 – Doeleinden van de verwerking

4.1. Algemene doeleinden:

LexGO zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

IP-adres (zie artikel 2.1): voor het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van LexGO om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren; profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens bij registratie op onze Websites : met het oog op het beheer van uw account op deze Website, om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrieven of informatiemails) (zie artikel 2.2.): met het oog op het u toezenden van electronische nieuwsbrieven, tewerkstellingsinformatie, of informatie over geplande activiteiten (voordrachten, seminaries, werklunches) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

4.2. Doorgifte aan derden:

LexGO zal, uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, met uitzondering van de filialen of verbonden ondernemingen van LexGO of één van haar klanten met het oog op de tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

LexGO zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat LexGO uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

LexGO zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven.

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen LexGO en U:

IP-adres (zie artikel 2.1): voor de duur van uw bezoek aan de Website; profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens: voor de duur van de gevraagde levering van diensten; e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrieven of informatiemails): voor de duur van de gevraagde levering van diensten en tot 6 maand na uw uitschrijven; naam , adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches (zie artikel 2.3 en 2.4): voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Voormelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Artikel 6 – Uw rechten

6.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat LexGO van uw persoonsgegevens maakt.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan LexGO. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.3. Recht van bezwaar:

U beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via email privacy@lexgo.be. In het kader hiervan kunnen wij vragen om een bewijs van identiteit, alvorens gevolg te kunnen geven aan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten.

6.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan LexGO dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. LexGO heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doet op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8 – Toegang door derden

8.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

8.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse, de Engelse en de Franse Privacy & Cookie Policy, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

Het cookiebeleid van LexGO

U kan ons cookiebeleid hier terugvinden.