Legal Learning logo

Actualia Overheidsopdrachten 2023/2024

05 Dec

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Tijdens deze webinar wordt door dhr. Constant De Koninck en mr. Peter Teerlinck een kort overzicht gegeven van de meest recente wet- en regelgeving, incl. omzendbrieven en wordt vervolgens aansluitend de meest recente rechtspraak besproken, dit aan de hand van alle stappen in de procedure inzake overheidsopdrachten.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Dinsdag 3 december 2024
 • 12u30 – 16u

DOCENTEN

 • Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof
 • Mr. Peter Teerlinck, advocaat-vennoot & De Bandt

PROGRAMMA

12u30 – 14u: uiteenzetting

Het programma wordt verder ingevuld in de loop van 2024

Recente wet- en regelgeving en omzendbrieven

 • De Wet van 22 december 2023 tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten teneinde de toegang van KMO’s tot die opdrachten te bevorderen, de belangrijkste nieuwigheden:
  • de bevordering van het toekennen van voorschotten
  • betaling van een biedvergoeding
  • de aanbesteder is in sommige gevallen verplicht om onmiddellijk na opening van de offertes de individuele plaats in het voorlopig klassement mee te delen aan inschrijvers
 • De verplichting tot elektronische facturatie
 • De wijziging van de plafondbedragen in de klassen in erkenningsregels van de aannemers vanaf 1 juni 2024
 • De wijzigingen in het Sociaal Strafwetboek (wet van 15 mei 2024) met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht
 • Nieuwe straffen in geval van afspraken tussen deelnemers aan overheidsopdracht in het nieuw Strafwetboek
 • De wijziging van de betalingstermijnen in het KB Algemene Uitvoeringsregels van 14 januari 2013
 • De Wet van 7 februari 2024 houdende boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ van het Burgerlijk Wetboek, met de belangrijke afschaffing van de quasi-immuniteit van de hulppersoon/uitvoeringsagent van de medecontractant
 • De Omzendbrief van 11 juni 2024 met de voorkoming van specifieke vormen van belangenconflict: draaideurconstructie (‘revolving doors’)

Overzicht van rechtspraak (deel 1). Volgende niet exhaustieve opsomming komt alvast aan bod (er komen zeker nog een aantal topics bij wanneer nieuwe rechtspraak beschikbaar wordt die niet onder voormelde topics kan worden gecatalogeerd): 

 • Van overheidsopdrachtenwet- en regelgeving uitgesloten overheidsopdrachten:
  • la patrie en danger!
  • in house dienstverlening door een VZW
 • Principes van het overheidsopdrachtenrecht. Gelijkheidsbeginsel. Belangenconflicten
 • Mededingingsprocedure met onderhandeling zonder dat de aanbestedende overheid onderhandelingen voert
 • Stopzetting van de gunningsprocedure: aanvaardbare motieven
 • Uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten op grond van art. 48 KB AUR. De mogelijkheid tot het nemen van corrigerende maatregelen
 • Erkenning van aannemers
 • Kwalitatieve selectie.
  • financiële en economische draagkracht. Jaarrekeningen. Financiële ratio’s
  • beperking van het beroep doen op draagkracht van derden
  • de vereiste van het ISO 9001- en VCA-certificaat
  • technische en beroepsbekwaamheid. Kandidaat die beroep doet op de draagkracht van derden
  • Het patere legem-beginsel

14u - 14u15: pauze

14u15 – 15u45: uiteenzetting

Overzicht van rechtspraak (deel 2). Volgende niet exhaustieve opsomming komt alvast aan bod (er komen zeker nog een aantal topics bij wanneer nieuwe rechtspraak beschikbaar wordt die niet onder voormelde topics kan worden gecatalogeerd):

 • Regelmatigheidsonderzoek van offertes
  • motiveringsplicht
  • het ontbreken van een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
  • het verbeteren van de offerte door de aanbestedende overheid
 • Keuze en weging van de gunningscriteria
 • Evaluatie van offertes
  • het zorgvuldigheidsbeginsel
  • de wijziging van de in het bestek voorgeschreven beoordelingsmethode. De miskenning van het patere legem-beginsel
  • evaluatie van offertes aan de hand van niet aangekondigde (sub)gunningscriteria
 • Abnormale prijzen
 • Ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing. (Laat)tijdigheid?
 • Schadevergoedingscontentieux
  • het toekennen van schadevergoeding voor het verlies van een kans
  • schadevergoedingscontentieux voor de Raad van State. Art. 11bis RvS-Wet

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture