Legal Learning logo

Vereffening-verdeling van nalatenschappen: 16 probleemstellingen

26 Apr

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Tijdens deze webinar zal mr. Nathalie Labeeuw zeer concreet 16 probleemstellingen die zich kunnen voordoen bij een vereffening-verdeling van nalatenschappen aan een kritisch onderzoek onderwerpen, waarbij zij telkens haar visie zal geven vanuit een civielrechtelijk, en waar nodig, ook fiscaal oogpunt. Uiteraard wordt tijdens de uiteenzetting ook telkens, indien relevant, aandacht besteed aan het op 13 december 2023 ingediende Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verdeling en veiling van onverdeelde goederen.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 26 april 2024
 • 15u – 17u

DOCENT

 • Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot Cazimir

PROGRAMMA

15u – 16u45 : uiteenzetting

Korte inleiding en overzicht van de basisbeginselen van de vereffening-verdeling van een nalatenschap

 • Basisbegrippen
 • De omzetting van erfrechtelijk vruchtgebruik: het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende partner
 • Het begrip ‘verdeling en het begrip ‘vereffening’
 • De problematiek van de heling
 • Inbreng van giften: schenkingen en legaten
 • Inbreng van schulden
 • Gevolgen van de verdeling

Volgende 16 knelpunten komen aan bod:

De omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik.

 1. In het geval van een ‘gesplitste aankoop’ zal het onverdeelde vruchtgebruik bij overlijden van een van de ouders krachtens art. 3.141, vierde lid BW van rechtswege aanwassen bij dat van de langstlevende. Het is evenwel geen wettelijk vruchtgebruik, dus de omzetbaarheid kan conventioneel overeengekomen worden. De toepassing van art. 3.141, vierde lid BW is evenwel niet beperkt tot vruchtgebruik waarvan twee echtgenoten onverdeeld titularis zijn, maar ook wanneer deze bvb. een onverdeeld of gemeenschappelijk goed aan een kind geven, met voorbehoud van vruchtgebruik.
  De langstlevende kan dan beroep doen op het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik als op de wettelijk aanwas van art. 3.141, vierde lid BW.
  Maar welke regeling heeft dan voorrang en wat zijn de onderscheiden gevolgen?
 2. Art 3.161 BW voorziet in de mogelijke gerechtelijke omzetting van ieder ander wettelijk vruchtgebruik, maar specifieert niet. Over welk vruchtgebruik kan het dan wel gaan?
 3. In welke gevallen is ontneming van het omzettingsrecht uitdrukkelijk uitgesloten en in welke situaties kan de erflater het omzettingsrecht aan modaliteiten onderwerpen?
 4. Zijn de bepalingen inzake omzetting van vruchtgebruik en het vetorecht van de langstlevende echtgenoot m.b.t. de omzetting van het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel wel of niet van toepassing indien de gezinswoning niet volledig tot de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot behoort en het ontbrekende breukdeel niet tot het vermogen van de langstlevende echtgenoot behoort?

De boedelbeschrijving.

 1. Mag een reeds opgestelde boedelbeschrijving (voorafgaandelijk aan de procedure vereffening en/of verdeling) gebruikt worden in de procedure vereffening en/of verdeling? Wat voorziet het wetsvoorstel van 13 december 2023?
 2. Partijen hebben het recht om af te zien van het opstellen van de boedelbeschrijving, voor zover zij gezamenlijk aan de notaris-vereffenaar aanduiden welke goederen afhangen van de te verdelen boedel. Dit veronderstelt echter dat alle partijen het zowel eens zijn over de afstand van de boedelbeschrijving als over de omvang van de te vereffenen of te verdelen boedel. Het Hof van Cassatie heeft evenwel op 6 januari 2022 erkent dat de verzaking van het opstellen van een boedelbeschrijving stilzwijgend kan gebeuren, en zelfs bij afwezigheid van een van de partijen.
  De impact van het wetsvoorstel van 13 december 2023 waarin wordt voorzien dat de verzaking door de partijen van de boedelbeschrijving “uitdrukkelijk” moet gebeuren.

De verdeling.

 1. In onderling overleg mogen de erfgenamen tot een voorschot op de te verdelen goederen of gelden overgaan (idem wat de gedeeltelijke verdeling betreft), maar wat als niet iedereen het hierover eens is, gezien er in deze situatie geen specifieke rechtsvordering voorzien is?
 2. Elke deelgenoot moet in zijn kavel zoveel mogelijk goederen krijgen die rechtsreeks uit de nalatenschap komen en iedere kavel moet ongeveer op dezelfde wijze worden samengesteld. Dit is evenwel niet evident inzake onroerende goederen: welke problemen rijzen er hier in de praktijk en hoe kunnen deze het best opgelo

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture