Themadag Contractuele Clausules

Maaltekouter 3a
9051 Gent
Belgium
Lien vers l'organisateur


31 Jan
S'inscrire

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Tijdens deze themadag worden acht clausules die in het verleden in de succesrijke reeks ‘Contractuele clausules’ en meer in het bijzonder in de boeken ‘Gemeenrechtelijke clausules, vol. I en II’ (2013) aan bod zijn gekomen, onder de loep genomen en wordt ook hier een praktijkgerichte noodzakelijke update gegeven, opnieuw in het licht van de gewijzigde wetgeving en de meest recente gerechtelijke uitspraken.


Sprekers

Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen
Mr. Henri Derycke, advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe
Mr. Pierre Queritet, advocaat-vennoot PwC Legal
Mr. Stijn Vanbaelen, advocaat PwC Legal
Mr. Geert Bovy, advocaat-vennoot Baker McKenzie
Mr. Joost Vynckier, advocaat Baker McKenzie
Prof. dr. Diederik Bruloot, docent UGent
Dhr. Eric Dursin, kamervoorzitter hof van beroep Gent
Prof. Dr. Nick Portugaels, advocaat Allen & Overy, gastprofessor Universiteit Antwerpen
Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels
Mr. Ines Vandevelde, advocaat Claeys & Engels


Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, notarissen …


PROGRAMMA

INHOUD & TIMING

08:45 - 09:30 Onthaalkoffie en registratie deelnemers sessie 1 en sessie 2


09:30 - 11:00 Sessie 1. Exoneratie- en vrijwaringsbedingen

SPREKER
Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen

INHOUD
Exoneratiebedingen
- Begripsomschrijving en onderscheid met aanverwante begrippen
- verschijningsvormen
- de geldigheid en de geoorloofdheid van exoneratiebedingen
- de interpretatie van exoneratiebedingen
- de toepassing van exoneratiebedingen in concreto

Vrijwaringsbedingen
- begrip en voorbeelden
- de geldigheid van vrijwaringsbedingen
- de interpretatie van vrijwaringsbedingen
- de werking van vrijwaringsbedingen ten aanzien van derden

Sessie 2. Clausules in precontractuele onderhandelingen in het kader van overnames en fusies

SPREKER
Mr. Henri Derycke, advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe

INHOUD
• Het adequaat opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst
• De letter of intent
- het verschil tussen een ‘intentieverklaring’ en een ‘bodbrief’
- hoe het bindend karakter van een ‘intentieverklaring’ vermijden?
- de problematiek van het risico dat zowel juridisch bindende afspraken (contractuele aansprakelijkheid) als vrijblijvende afspraken (quasi-delictuele aansprakelijkheid) worden opgenomen
• De risico’s van een culpa in contrahendo als de kandidaat-koper zonder gegronde reden de onderhandelingen stopt


11:00 - 11:30 koffiepauze en registratie deelnemers sessie 3 en sessie 4


11:30 - 13:00 Sessie 3. Bedingen inzake vertrouwelijkheid en andere standaardbepalingen

SPREKER
Mr. Geert Bovy, advocaat-vennoot Baker McKenzie en Mr. Joost Vynckier, advocaat Baker McKenzie

INHOUD
Vaak worden standaard een aantal bedingen in overeenkomsten opgenomen, zonder dat wordt stilgestaan bij werkelijke implicaties van dergelijke “boilerplates”.

In deze sessie zullen de vaakst voorkomende standaardbepalingen nader worden bekeken en besproken, met aandacht voor de verrassende en dikwijls ongewilde gevolgen bij een verkeerd gebruik:
- vertrouwelijkheidsclausules
- clausules inzake splitsbaarheid
- overdraagbaarheid
- wijzigingen en “entire agreement” clausules
- beëindiging bij controle-wijziging, beëindiging bij faillissement en reorganisatie
- …

Sessie 4. Bedingen inzake due diligence in het kader van overnames en fusies

SPREKER
Mr. Pierre Queritet, advocaat-vennoot PwC Legal en Mr. Stijn Vanbaelen, advocaat PwC Legal

INHOUD
Het due diligence onderzoek is een sleutelfase doorheen gans het M&A transactie proces, zowel in de vooronderhandeling (zie sessie 9), als het overnamecontract zelf, en niet in het minst de periode na overname.
De manier waarop due diligence thans en in de toekomst wordt gevoerd, met behulp van technologie en verzekering, schudt bovendien de gekende concepten door elkaar.

De sprekers behandelen ondermeer de actuele juridische aspecten en tips m.b.t.:
- het opstellen van een due diligence checklist of vragenlijst
- de clausule inzake de praktische afspraken met betrekking tot de toegang tot de informatie
- het verschil tussen ‘verklaringen’, ‘garanties’, ‘specific indemnities’
- schadevergoedingsclausules
- aansprakelijkheidsbeperkingen
- due diligence in bijzondere contexten zoals verzekerde transactie


13:00 - 13:45 broodjeslunch en registratie deelnemers sessie 5 en sessie 6


13:45 - 15:15 Sessie 5. Clausules in verband met de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden

SPREKER
Prof. dr. Diederik Bruloot, docent Instituut Financieel Recht UGent

INHOUD
In deze sessie wordt een overzicht geboden van de problematiek inzake tegenwerpelijkheid van de algemene voorwaarden en het gebruik van clausules om daaraan te verhelpen.
De analyse gebeurt tegen de achtergrond van twee belangrijke, zeer recente wetgevende evoluties:
- enerzijds de invoeging in het WER van een regeling inzake onrechtmatige bedingen in B2B-contracten
- anderzijds de invoering van een nieuw bewijsrecht.

• Tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden: algemeen kader
- basisvoorwaarden
- bewijs
- toepassingen (factuur en bestelbon)
• Contractuele clausules m.b.t. de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden
- kennisnameclausules
- aanvaardingsclausules
- wijzigingsbedingen
- toepassingsproblemen
- beperkingen (onrechtmatige bedingen)
• Bijzondere vraagstukken
- conflicterende algemene voorwaarden (battle of the forms): uitsluitingsbedingen en mogelijke oplossingen
- algemene voorwaarden & IPR

Sessie 6. Clausules inzake eigendomsvoorbehoud en retentierecht

SPREKER
Dhr. Eric Dursin, kamervoorzitter hof van beroep Gent

INHOUD
De nieuwe pandwet (wet van 11 juli 2013 betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen) is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet versterkt de zekerheidsfunctie van het eigendomsvoorbehoud en verschaft een voorrecht aan het retentierecht.
Tijdens deze sessie worden een aantal aandachtspunten en knelpunten bij de toepassing ervan besproken.


15:15 - 15:45 koffiepauze en registratie deelnemers sessie 7 en sessie 8


15:45 - 17:15 Sessie 7. De vaststellingsovereenkomst, met aandacht voor valkuilen in de redactie

SPREKER
Prof. Dr. Nick Portugaels, advocaat Allen & Overy, gastprofessor Universiteit Antwerpen

INHOUD
De ‘vaststellingsovereenkomst’ is een generieke verzamelterm van conventionele buitengerechtelijke oplossingen die hun bindende kracht en rechtsgevolgen ontlenen aan het verbintenissen- en contractenrecht (zoals bv. de dading en de bindende derdenbeslissing).
De ‘vaststellingsovereenkomst’ is een begrip dat als dusdanig niet gekend in de Belgische wetgeving, maar waarvan er wel een aantal toepassingen van te vinden zijn in de wet, de rechtspraak en de rechtsleer.

Worden tijdens deze sessie besproken:
- korte conceptuele analyse
- totstandkoming, valkuilen in de redactie
- rechtsgevolgen

Sessie 8. Clausules in verband met vertegenwoordigingsbevoegdheid

SPREKER
Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels en Mr. Ines Vandevelde, advocaat Claeys & Engels

INHOUD
Wat is de impact van de op 4 april 2019 gepubliceerde nieuwe vennootschapswetgeving inzake de aanpassing van bestaande clausules en de redactie van nieuwe clausules in verband met vertegenwoordigingsbevoegdheid?
- Algemene principes inzake vertegenwoordiging en bevoegdheidsoverschrijding
- Aandachtspunten bij de keuze van respectievelijk een monistisch dan wel een duaal
bestuur in de NV
- Vertegenwoordiging via de directieraad in een NV
- Wijzigt er iets inzake de delegatie van het dagelijks bestuur in de NV?
- De impact van de invoering van het begrip ‘dagelijks bestuur’ in de BV
- De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon in de NV en de BV


17:15 - 17:30 Mogelijkheid tot vraagstelling


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 31 januari 2020Holiday Inn Gent Expo

Maaltekouter 3
9051 Gent
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

IGO: tussenkomst in aanvraag
OVB: erkend voor 3 punten (2 sessies) en 6 punten (4 sessies)
IBJ: erkenning in aanvraag voor 3 punten (2 sessies) en 6 punten (4 sessies)
NKN: erkenning in aanvraag voor 3 uur (2 sessies) en 6 uur (4 sessies)


PRIJS

Er kan naar keuze ingeschreven worden voor 2 of voor 4 sessies.

181,82 euro excl. btw voor 2 sessies, inclusief uitgebreide documentatiemap, broodjesbuffet en koffiepauze

264,46 euro excl. btw voor 4 sessies, inclusief uitgebreide documentatiemap, broodjesbuffet en koffiepauze


**********
Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.
**********

Voir aussi : Intersentia nv

Calendrier

Formations & événements

06 Oct
logo - company

Masterclass – Prix de transfert

Mettez à jour vos connaissances en matière de prix de transfert, dans un contexte post BEPS et suite à...

More info
06 Oct
logo - company

Balanslezen voor juristen en hun medewerkers Dag 1 (avondsessie)

Het doel van dit levendige seminarie is juristen, paralegals en andere medewerkers inzicht te geven in de interpretatie...

More info
08 Oct
logo - company

Formation – Legal Project Management – Une nouvelle approche de la gestion de vos dossiers

Vous désirez augmenter l’efficacité de votre travail, tout en accroissant la satisfaction de votre clientèle ? Optez...

More info
08 Oct
logo - company

Het openvallen van de nalatenschap fiscaal en civiel bekeken

Tijdens deze opleiding wordt het stappenplan van de vereffening-verdeling bij het openvallen van een nalatenschap...

More info

LexGO Network