11/07/20

Elektronisch ondertekenen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Het is voortaan mogelijk om collectieve arbeidsovereenkomsten te laten ondertekenen via een zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze mogelijkheid geldt ook voor andere akten zoals de opzeggingen van en de toetredingen tot een overeenkomst.

Op 3 juli 2020 werd het Bijzondere machtenbesluit nr. 37 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit machtenbesluit heeft betrekking op maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.

Dit besluit maakt het voortaan mogelijk om collectieve arbeidsovereenkomsten te ondertekenen door middel van de zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening (bijv. de elektronische handtekening die wordt gecreëerd door de elektronische identiteitskaart). Voortaan zijn aldus zowel de elektronische handtekening geauthentificeerd door een elektronische identiteitskaart als de origineel geschreven “natte” handtekening geldig om een collectieve arbeidsovereenkomst te ondertekenen.

Deze mogelijkheid geldt zowel voor het ondertekenen van collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten worden op het niveau van de sector (in de paritaire comités) als voor het ondertekenen van ondernemings-cao’s.

Niet enkel het ondertekenen van cao’s op elektronische wijze wordt mogelijk gemaakt. Ook het toetreden tot of het opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten is thans mogelijk door middel van een akte die werd ondertekend door een gekwalificeerde elektronische handtekening.

In dit kader dient opgemerkt te worden dat deze gelijkstelling van de gekwalificeerde elektronische handtekening met de zogenaamde “natte” handtekening slechts een formele verduidelijking en bevestiging van een bestaand rechtsfeit uitmaakt. Op basis van de Europese regelgeving werden deze beide vormen van ondertekening reeds langer gelijkgesteld.

Het besluit verduidelijkt voorts dat ingeval van een gekwalificeerde elektronische handtekening, de datum van de collectieve arbeidsovereenkomst steeds de datum zal zijn die wordt vermeld in de overeenkomst, ongeacht het tijdstip waarop de ondertekenaars de elektronische handtekening daadwerkelijk hebben geplaatst.

Deze bepalingen hebben uitwerking met ingang van 1 maart 2020, en worden gesloten voor onbepaalde duur. Dus ook na de “COVID-19-periode” zal deze mogelijkheid worden behouden.

dotted_texture