29/04/20

Verenigingswerk: het einde is nabij

Het Grondwettelijk Hof vernietigde de wet inzake verenigingswerk. Deze regeling, die in juli 2018 werd ingevoerd, wordt vanaf 1 januari 2021 buiten werking gesteld.

Verenigingswerk heeft betrekking op een aantal welbepaalde activiteiten ten behoeve van anderen en de samenleving. Zij gebeurt niet kosteloos, maar tegen een beperkte vergoeding. Deze vergoeding is onder bepaalde voorwaarden op sociaal en fiscaal vlak vrijgesteld.
 
De wet inzake verenigingswerk trad na vele debatten in juli 2018 in werking. Vooral sportclubs maken gebruik van deze regeling. Helaas komt hieraan binnen kort een einde …

Waarom vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet?

Het Hof is van oordeel dat er sprake is van een ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen verenigingswerkers en ‘gewone’ werknemers aangezien beide categorieën dezelfde activiteit kunnen uitoefenen.
Volgens het Hof is het in eerste instantie niet verantwoord dat de wetgeving inzake   arbeidsovereenkomsten, arbeidsduur en sociale zekerheid niet van toepassing is op verenigingswerkers.

Daarenboven is het Hof van oordeel dat het verschil in behandeling inzake sociale en fiscale vrijstelling voor dezelfde activiteiten niet gerechtvaardigd is.

Het Hof stelt tevens vast dat de doelstelling van de maatregel, met name zwartwerk vermijden, niet gewaarborgd is en geen verantwoording biedt voor het feit dat de ontvangen vergoedingen volledig worden vrijgesteld van sociale zekerheid en belastingen.

Om deze redenen vernietigde het Hof de wet die het verenigingswerk introduceerde, met dien verstande dat de uitwerking ervan behouden blijft tot 31 december 2020.

Wat met reeds verrichte prestaties in de regeling inzake verenigingswerk?

Om rekening te houden met de moeilijkheden die deze vernietiging zou kunnen hebben voor verenigingswerkers en betrokken verenigingen, wordt de uitwerking van de wet inzake verenigingswerk gehandhaafd voor de prestaties die tot en met 31 december 2020 worden geleverd.

Welk alternatief voor verenigingswerk?

Het is nog altijd mogelijk gebruik te maken van vrijwilligerswerk, voor zover de toepasselijke voorwaarden van de vrijwilligerswet worden nageleefd.

En nu?

De bal ligt nu in het kamp van de politiek die vóór 2021 moeten nadenken over een nieuwe versie van de maatregel of de definitieve stopzetting ervan.


Bron
Grondwettelijk Hof, 23 april 2020, nr. 53/2020.

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

dotted_texture