10/04/24

Sinds 1 april 2024: geen outplacementaanbod, wel verplichte kennisgeving en 1.800 EUR aan TNW-fonds voor werkgever die zich b…

Wat?

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een werknemer wenst te beëindigen wegens medische overmacht (dus zonder opzeggingstermijn of de betaling van een opzeggingsvergoeding), moet daarvoor sinds 28 november 2022 een nieuwe procedure volgen, die volledig is losgekoppeld van het re-integratietraject (zie Nieuwe regels arbeidsongeschiktheid | Lydian).

Sinds 1 april 2024 moet de werkgever die zich beroept op medische overmacht uiterlijk binnen een termijn van 45 kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd: 

  1. het “Terug Naar Werk-fonds” (beheerd door het RIZIV)  in kennis  stellen van een aantal identificatiegegevens van zowel de werkgever als de betrokken werknemer; en,
  2. vervolgens een bijdrage van 1.800 EUR betalen aan dit fonds.

Deze maatregel vervangt de bijzondere regeling van outplacement in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht door de werkgever, die dus sinds 1 april 2024 is opgeheven. De werkgever moet de werknemer dus geen outplacement ter waarde van 1.800 EUR meer aanbieden. 

Hoe?

De kennisgevings- en bijdrageplicht vinden in twee afzonderlijke stappen plaats: 

  1. De kennisgeving gebeurt via elektronische weg aan het RIZIV of  indien niet op elektronische wijze mogelijk, via een papieren formulier waarvan het model ter beschikking wordt gesteld door het RIZIV.
    Het (elektronisch) kennisgevingsformulier alsook de praktische informatie hieromtrent zijn beschikbaar via Terug Naar Werk – Fonds: werkgevers | RIZIV (fgov.be)
     
  2. Na ontvangst van de kennisgeving door het RIZIV, ontvangt de werkgever een uitnodiging om de bijdrage van 1.800 EUR aan het “Terug Naar Werk-fonds” te betalen. 

De kennisgeving kan ook gebeuren door een mandataris (zoals een juridisch adviseur of een medewerker).

Waarom?

Elke werknemer van wie de overeenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht en elke langdurige arbeidsongeschikte werknemer zal een beroep kunnen doen op het “Terug Naar Werk-fonds” voor de inkoop van gespecialiseerde dienstverlening (coaching, matching, …) op maat van zijn/haar behoeften bij erkende dienstverleners. Deze dienstverlening op maat beoogt de sociaalprofessionele re-integratie van de betrokken persoon die niet meer tewerkgesteld is of kan worden door zijn/haar werkgever, naar een functie bij een andere werkgever of in een andere bedrijfstak via begeleiding. 

Sancties

Indien de werkgever het RIZIV niet informeert of de bijdrage niet betaalt, kan hij bestraft worden met een sanctie van niveau 2 (nieuw artikel 220/2 Sociaal Strafwetboek). 

Dit komt neer op hetzij een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 EUR hetzij een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 EUR. De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal bij de inbreuk betrokken werknemers.

Inwerkingtreding

De kennisgevings- en bijdrageplicht aan het “Terug Naar Werk-fonds” traden in werking op 1 april 2024. 

De werkgever moet er dus voor zorgen tijdig de nodige kennisgeving te doen. 

Outplacement is dus afgeschaft, maar financieel verandert er niets: de werkgever zal nog steeds 1.800 EUR moeten storten, ditmaal evenwel aan het “Terug Naar Werk-fonds”.

dotted_texture