01/04/20

Coronavirus: wie betaalt ‘afwezige’ werknemers?

Als gevolg van Covid-19 hebben vele ondernemingen hun toevlucht moeten nemen tot tijdelijke werkloosheid. Wat met afwezige werknemers? Wie betaalt wat? We lichten hierna de verschillende situaties toe die zich kunnen voordoen.

Misschien hebt u uw werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen wegens overmacht als gevolg van de regeringsmaatregelen. Deze werknemers zullen dan een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontvangen van de RVA. Hoe zit het met zieke werknemers, werknemers die een arbeidsongeval hebben gehad of werknemers die hun vakantie al hadden gepland? In dit artikel geven we u een antwoord op deze vragen.

Ziekte en tijdelijke werkloosheid

Principe

Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid zijn bedoeld om een werknemer te vergoeden die arbeidsgeschikt is. Een arbeidsongeschikte werknemer heeft dus geen recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

Wie betaalt dan?

Er moeten verschillende situaties worden onderscheiden.

1. De werknemer valt ziek tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid

Een werknemer die ziek valt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid kan geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. De werkgever is er ook niet toe gehouden gewaarborgd loon te betalen. Het is de mutualiteit die de betaling van de ziektedagen ten laste neemt.

Als de prestaties volledig worden geschorst, dan zijn de ziektedagen die tijdens de werkloosheidsperiode vallen volledig ten laste van de mutualiteit.
Als de prestaties gedeeltelijk worden geschorst, dan worden de dagen arbeidsongeschiktheid die samenvallen met tijdelijke werkloosheidsdagen door de mutualiteit ten laste genomen. De werkgever betaalt het gewaarborgd loon voor de ziektedagen die samenvallen met dagen waarop de werknemer normaal had moeten werken.

2. De werknemer was al ziek vóór de periode van tijdelijke werkloosheid

Als de werknemer al arbeidsongeschikt was vóór het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet de werkgever slechts gewaarborgd loon betalen tot en met de dag die voorafgaat aan het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Met andere woorden: de mutualiteit betaalt de ziektedagen vanaf de eerste dag van de periode van tijdelijke werkloosheid.

De mutualiteit verwittigen

De werknemer moet zijn mutualiteit verwittigen. Voor de meeste mutualiteiten kan dit elektronisch gebeuren.

Uw werknemers zijn hiervan zonder twijfel niet op de hoogte. Het is dan ook belangrijk dat u hun aandacht vestigt op deze stap die ze zo snel mogelijk bij hun mutualiteit moeten ondernemen om uitkeringen te kunnen bekomen. De termijn van 14 dagen waarin de werknemer zijn ziekteattest moet indienen wordt tijdelijk afgeschaft.

Opmerkingen

(1) Als de arbeidsongeschiktheid een einde neemt vóór het einde van de periode van tijdelijke werkloosheid, ontvangt de werknemer daarna uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Hiertoe moet hij aan het einde van zijn arbeidsongeschiktheid een formulier C.3.2- werknemer-corona indienen. Aangezien men arbeidsgeschikt moet zijn om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen, moet de werknemer op zijn aanvraag vermelden vanaf welke datum hij in staat is om het werk te hervatten.

Voorbeeld: Een werknemer wordt tijdelijk werkloos gesteld op 19 maart 2020. Hij is arbeidsongeschikt van 23 tot 29 maart. Aan het einde van zijn arbeidsongeschiktheid ontvangt hij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Op het formulier C.3.2-werknemer-corona dat hij aan zijn vakbond overmaakte, heeft hij 30 maart 2020 moeten vermelden als begindatum van werkloosheid.

(2) Als de werknemer nog ziek is aan het einde van de werkloosheidsperiode moet de werkgever de resterende ziektedagen ten laste nemen. Het loon loopt verder.

(3) Een werknemer is ziek van 19 tot en met 30 maart. Hij wordt als enige van zijn dienst, of zelfs van de onderneming, tijdelijk werkloos gesteld vanaf 19 maart. In een dergelijk geval zou er sprake kunnen zijn van rechtsmisbruik omdat de indruk wordt gewekt dat gebruik wordt gemaakt van tijdelijke werkloosheid om te ontsnappen aan gewaarborgd loon. Dit wordt uiteraard sterk afgeraden!

Arbeidsongeval en tijdelijke werkloosheid

Voor afwezigheid wegens arbeidsongeval is dezelfde redenering als voor ziekte van toepassing. Een werknemer die als gevolg van een arbeidsongeval afwezig is, ontvangt geen uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Hij wordt vergoed via de arbeidsongevallenverzekering.

Beroepsziekte en tijdelijke werkloosheid

Voor afwezigheid wegens beroepsziekte is dezelfde redenering als voor ziekte van toepassing. Een werknemer die als gevolg van een beroepsziekte afwezig is, ontvangt geen uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Het Fonds voor beroepsziekten is via een socialezekerheidsbijdrage ten laste van de werkgevers belast met de betaling van de schadevergoeding voor beroepsziekten.

Vakantie (of ander gepland verlof) en tijdelijke werkloosheid

De werknemer ontvangt geen uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid voor ‘geplande’ vakantiedagen. Als er vakantiedagen (wettelijke vakantie, ADV, eindeloopbaandagen, anciënniteitsverlof, klein verlet, inhalen van overuren, …) waren gepland vóór de periode van tijdelijke werkloosheid, dan blijven deze vakantiedagen behouden.  De werkgever is namelijk niet verplicht deze afwezigheidsdagen te annuleren om ze om te zetten in dagen tijdelijke werkloosheid. Daarentegen kan de werkgever zijn werknemers niet dwingen om verlofdagen op te nemen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.

Technische informatie (Presta en PrestaWeb)

  Situatie Code Presta 1 Code Presta 2 Aangifte 1 Een werknemer is in tijdelijke wrkloosheid en wordt ziek A De werknemer heeft recht op tijdelijke werkloosheid tot het moment dat hij ziek valt HK   ASR werkloosheid met code 5.4 tot het begin van de ziekte B daarna neemt RIZIV het over voor de periode van ziekte HK Z ASR vergoeding met code 6.5 voor de periode van ziekte tijdens de tijdelijke werkloosheid 2 Een werknemer is ziek vóór de periode van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van CORONA en hij blijft ziek gedurende de periode van overmacht A De werknemer wordt vergoed door de werkgever voor de periode van het gewaarborgd loon Z   Geen enkele ASR werkloosheid / ZIMA B daarna door het RIZIV voor de periode van ziekte tijdens de periode van overmacht HK Z Een ASR vergoedng zal gecreëerd worden met code 6.5 vanaf de periode van ziekte tijdens de periode van overmacht 3 Een werknemer die afwezig is wegens arbeidsongeval vóór de periode van tijdelijke werkloosheid en blijft arbeidsongeschikt gedurende de periode van overmacht     AT     4 Vakantiedagen gedurende de periode van overmacht     HK V  

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

dotted_texture