26/07/19

Tijdskrediet: wat is nieuw op 1 januari 2019?

Sinds begin dit jaar zijn er enkele nieuwigheden op het gebied van tijdskrediet. In het artikel hieronder worden ze onder de loep genomen.
 

1. Uitbreiding van het begrip gehandicapt kind (uitkeringen)

Om rekening te houden met de handicap van het kind in al zijn dimensies, namelijk zowel met zijn lichamelijke en geestelijke capaciteiten, als met zijn autonomie, alsook met de gevolgen voor zijn gezinsleden, werd de notie “kind met een handicap” uitgebreid tot kinderen met een aandoening die leidt tot erkenning van minstens 9 punten in alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag.

Deze uitbreiding was al vanaf 1 april 2018 van toepassing maar enkel voor het recht op afwezigheid. Het koninklijk besluit inzake het recht op uitkeringen moest nog worden aangepast. Dat is nu het geval.

Vanaf 1 mei 2019 kan een werknemer dus tijdskrediet met motief "zorgen voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar" met uitkeringen bekomen als het kind:

  • een fysieke of mentale ongeschiktheid vertoont van ten minste 66%;
  • of een aandoening die voor gevolg heeft dat er minstens 4 punten worden toegekend in pijler I van de medisch-sociale schaal, in de zin van de reglementering op de kinderbijslag;
  • of een aandoening die leidt tot erkenning van minstens 9 punten in alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag.

2. Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)

Vanaf 1 januari 2019 wordt het recht op uitkeringen in het kader van tijdskrediet eindeloopbaan op 60 jaar gebracht. In sommige gevallen blijft dit echter nog mogelijk aan 57 jaar (halftijdse vermindering) of 55 jaar (1/5 vermindering).

We verwijzen u naar ons artikel van 17 mei 2019.

3. Recht op uitkeringen tijdskrediet eindeloopbaan na thematisch verlof

Werknemers die tijdskrediet eindeloopbaan genoten, dit onderbroken hebben om thematisch verlof te nemen en meteen daarna het tijdskrediet wensen te hernemen, kunnen te maken krijgen met een weigering om uitkeringen te betalen als ze geen 60 jaar zijn (algemeen stelsel).

Een maatregel die vanaf 1 april 2019 van kracht is, biedt hen echter de mogelijkheid hun tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen te hernemen mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn:

  • het tijdskrediet eindeloopbaan ging in vóór 1 januari 2015;
  • het genot van onderbrekingsuitkeringen moet tijdelijk onderbroken geweest zijn wegens een grotere vermindering van de arbeidsprestaties dan de vermindering vóór 1 januari 2015 of een schorsing van de arbeidsprestaties in het kader van thematisch verlof. Concreet:

- als de werknemer halftijds tijdskrediet eindeloopbaan genoot (vóór 1 januari 2015), dan moet hij thematisch verlof in de vorm van een volledige schorsing (100%) hebben genomen;
- als de werknemer 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan genoot (vóór 1 januari 2015), dan moet hij thematisch verlof met volledige schorsing (100%) of halftijds thematisch verlof (50%) hebben genomen;

  • de nieuwe aanvraag betreft dezelfde vermindering van arbeidsprestaties als genoten vóór 1 januari 2015;
  • geen onderbreking (het thematisch verlof moet onmiddellijk volgen op het tijdskrediet eindeloopbaan en de nieuwe aanvraag voor tijdskrediet eindeloopbaan moet onmiddellijk volgen op het thematisch verlof).

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/2 =>

Thematisch verlof 100%

=>

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/2

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5 =>

Thematisch verlof 1/2

=>

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5 =>

Thematisch verlof 100%

=>

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5

Bronnen: Koninklijk besluit van 22 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 6 mei 2019; Koninklijk besluit van 15 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 1 april 2019.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

dotted_texture