01/08/18

Ouderschapsverlof en thematisch verlof: nieuwe mogelijkheden op komst

1/10 ouderschapsverlof, opsplitsing van het verlof in weken, periode van minstens 1 maand, enz.: het thematisch verlof wordt gemoderniseerd

In de Kamercommissie Sociale Zaken werd onlangs een akkoord bereikt over verschillende wetsvoorstellen die sinds maanden geblokkeerd waren en die onder andere betrekking hadden op ouderschapsverlof en thematisch verlof.

1/10 ouderschapsverlof

Momenteel kan ouderschapsverlof in de volgende vormen genomen worden:

  • volledige schorsing van de prestaties: maximum 4 maanden. Deze periode kan in maanden worden opgesplitst;
  • vermindering van de prestaties met 1/2: maximum 8 maanden en enkel als de werknemer voltijds werkt. Deze periode kan in periodes van 2 maanden worden opgesplitst;
  • vermindering van de prestaties met 1/5: maximum 20 maanden en enkel als de werknemer voltijds werkt. Deze periode kan in periodes van 5 maanden worden opgesplitst.

Om tegemoet te komen aan nieuwe gezinsvormen en om een antwoord te bieden op bepaalde reële behoeften, is men akkoord gegaan met de toevoeging van een nieuwe vorm van ouderschapsverlof.

Mits instemming van de werkgever zal een werknemer 1/10 ouderschapsverlof kunnen nemen onder de vorm van een halve dag per week of een dag om de twee weken en dit gedurende maximum 40 maanden.

Meer flexibiliteit bij het nemen van thematisch verlof

Momenteel bestaan er drie vormen van thematisch verlof:

  • ouderschapsverlof: zie hierboven;
  • palliatief verlof: dit verlof moet worden genomen per periode van minimum 1 maand, die tweemaal kan worden verlengd;
  • verlof voor medische bijstand: dit verlof moet worden genomen per periode van minimum 1 maand en maximum 3 maanden, en dit gedurende 12, 24 of 48 maanden al naargelang de omstandigheden.

Om beter te beantwoorden aan nieuwe gezinsbehoeften zal een zekere flexibiliteit worden ingevoerd.

1° Ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand

In het kader van een volledige schorsing, en met instemming van de werkgever, zal de werknemer het verlof in weken (in plaats van minimum 1 maand) kunnen opsplitsen. Men zal er waarschijnlijk van uitgaan dat een maand gelijk is aan 4 weken.

2° Ouderschapsverlof

In geval van vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking, en met instemming van de werkgever, zal de werknemer de maximumduur in periodes van een maand of een veelvoud ervan (in plaats van 2 maanden) kunnen opsplitsen.

3° Ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof

In geval van vermindering van de prestaties, en met instemming van de werkgever, zal de werknemer de vermindering van zijn prestaties vrij kunnen spreiden over de overeengekomen periode op voorwaarde dat het gemiddelde van de verminderde arbeidsprestaties in acht wordt genomen en de overeengekomen periode minstens een maand of een veelvoud ervan bedraagt.

Voorbeeld: vermindering tot halftijds in de volgende vorm: afwisselend een week prestaties aan 100% en een week zonder prestaties.

En nu?

De voorstellen werden vorige week aangenomen in de Kamercommissie Sociale Zaken. Ze moeten nu in plenaire vergadering worden besproken en, als ze worden aangenomen, worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bovendien moet ook het koninklijk besluit dat het recht op ouderschapsverlof bepaalt, worden aangepast. Er moeten dus nog enkele stappen worden genomen voor de aangekondigde inwerkingtreding op 1 januari 2019.

We houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in dit dossier.

Bronnen: wetsvoorstel tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven, Doc. 2464; wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, Doc. 0313.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

dotted_texture