28/10/15

Betaald educatief verlof en terugbetaling aan de werkgever: Vlaanderen kondigt wijzigingen aan

Het Vlaams Gewest deelt op zijn website de wijzigingen mee die in het kader van betaald educatief verlof van toepassing zullen zijn vanaf het schooljaar 2014-2015.

In ons artikel van 6 oktober 2015 gaven we u een overzicht van de belangrijkste punten van de reglementering van betaald educatief verlof en deelden we u cijfergegevens mee betreffende het schooljaar 2015-2016.

Sinds enkele maanden zijn de gewesten bevoegd voor de opleidingstypes, het aantal uren per opleidingstype en het bedrag van de terugbetaling. In dat opzicht heeft het Vlaams Gewest op zijn website (www.werk.be) wijzigingen meegedeeld in verband met de terugbetaling aan de werkgever van het loon dat tijdens de opname van betaald educatief verlof aan de werknemer werd betaald.

Hoewel deze wijzigingen nog bij decreet moeten worden bevestigd, vatten we ze alvast voor u samen.

1. Termijn voor indiening van de aanvraag tot terugbetaling

De terugbetaling moet jaarlijks en binnen een bepaalde termijn door de werkgever worden gevraagd. Tot op heden moesten de dossiers worden ingediend vóór 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin het betrokken schooljaar eindigde (bijvoorbeeld vóór 30 juni 2016 voor 2014-2015).

In Vlaanderen wordt deze termijn echter geleidelijk verkort:

  • de dossiers voor het schooljaar 2014-2015 moeten uiterlijk op 31 maart 2016 ingediend zijn. De termijn is dus met 3 maanden verkort;
  • vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de termijn nog eens met 3 maanden verkort. De dossiers moeten uiterlijk op 31 december ingediend zijn. Zo zal voor 2015-2016 de uiterste datum voor indiening van de dossiers 31 december 2016 zijn.

Het zal niet meer mogelijk zijn van deze termijnen af te wijken en de postdatum zal als bewijs gelden.

In Wallonië en Brussel is de termijn (nog) niet gewijzigd. De datum van 30 juni 2016 blijft dus behouden voor het schooljaar 2014-2015.

2. Begrensd bedrag van de terugbetaling

Voor elk toegekend betaald educatief verlof wordt de terugbetaling aan de werkgever begrensd tot een  forfaitair bedrag per uur dat kan verschillen in functie van het gevolgde opleidingstype en dat afhankelijk is van het beschikbare budget, en dit ongeacht de werkelijke loonkosten voor elk uur betaald educatief verlof.

Bovendien is voorzien dat het forfaitair bedrag per opleidingstype een bepaald bedrag niet mag overschrijden. Dit bedrag is vastgesteld op 22,08 EUR in Vlaanderen en Brussel (zie ons artikel van 8 juni 2015).

Vlaanderen heeft beslist om één forfait toe te passen, ongeacht het gevolgde opleidingstype. Voor het schooljaar 2014-2015 is het forfait vastgesteld op 21,30 EUR per uur betaald educatief verlof.

Anders gezegd: het maximumforfait is vastgesteld op 22,08 EUR maar de werkelijke terugbetaling zal begrensd zijn tot het enige forfait van 21,30 EUR.

In Brussel is het maximumforfait vastgesteld op 22,08 EUR per uur. Het bedrag van de terugbetaling voor 2014-2015 werd nog niet meegedeeld. In Wallonië werd nog geen beslissing genomen over het maximumforfait noch over het bedrag van de terugbetaling.

3. Wijze van communicatie met het Gewest

Het Vlaams Gewest voorziet dat de communicatie in verband met de dossiers betaald educatief verlof voortaan per mail gebeurt. Het door de werkgever opgegeven mailadres zal door de Vlaamse administratie worden gebruikt.  

Opgelet! De aanvraag tot terugbetaling zelf moet nog per post gebeuren want er moeten verplicht originele documenten worden bijgevoegd (bijvoorbeeld: getuigschrift van de onderwijs- of opleidingsinstelling, getuigschrift van regelmatige inschrijving, driemaandelijks getuigschrift van nauwgezetheid, enz…).

dotted_texture