20/03/15

Aanvullende pensioenen : aangifte van de individuele pensioentoezeggingen vóór 30 juni 2015

Sinds 2012 moeten de pensioeninstellingen een aangifte indienen bij de databank aanvullende pensioenen (de zogenaamde DB2P-aangifte: databank 2e pijler) van de vzw Sigedis. Op die manier wordt geleidelijk een soort kadaster met alle pensioenen van de tweede pijler aangelegd.

Verplichte externe financiering

In de meeste gevallen is dit niet de rol van de werkgever, maar van de verzekeraar of het pensioenfonds vermits de externe financiering van alle pensioenplannen verplicht is.

Uitzondering op de externe financiering: individuele pensioentoezeggingen

Er blijft echter een uitzondering bestaan voor de individuele pensioentoezeggingen. De aan werknemers toegekende individuele pensioentoezeggingen van vóór 16 november 2003 waren niet onderworpen aan deze verplichting tot externe financiering.

Op 1 januari 2012 werd een einde gesteld aan deze uitzonderingsregeling. Sinds die datum moeten de individuele pensioentoezeggingen extern worden gefinancierd. Er werd echter een overgangsregeling voorzien. Zo is de verplichting tot externe financiering niet van toepassing voor de interne provisie die vóór 2012 werd aangelegd. Anders gezegd: de provisie die op dat ogenblik bestond, is vrijgesteld van de verplichting tot externe financiering.

Het bedrag van de interne provisies die vrijgesteld zijn van de verplichting tot externe financiering mag daarna niet meer verhogen. Iedere latere financiering van de individuele pensioentoezegging moet dus volledig extern gebeuren. Dit geldt zowel voor provisies voor toekomstige dienstjaren als voor provisies voor reeds gewerkte jaren.

Ondanks de principiële vrijstelling kunnen de reeds bestaande interne pensioenprovisies worden overgedragen aan een verzekeringsonderneming, een pensioenfonds of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.

Aangifte door de werkgever

Als de werkgever voor een of meer werknemers een individuele pensioentoezegging heeft geregeld die hij intern financiert (bijvoorbeeld via de aanleg van balansprovisies), en dus niet extern wordt gefinancierd bij een pensioenfonds of een verzekeraar, moet de werkgever zelf de individuele pensioentoezegging aangeven bij de databank DB2P.

Streefdatum uitgesteld tot 30 juin 2015

Deze individuele pensioentoezeggingen waarvoor de interne provisie (van vóór 2012) nog niet werd overgedragen aan een externe pensioeninstelling moeten door de werkgever zelf worden aangegeven bij de DB2P.

Sancties in geval van niet-naleving

Aan voornoemde aangifteplicht is een sanctie verbonden bij niet-naleving:

  • de gestorte premies en bijdragen zullen niet meer aftrekbaar zijn als beroepskosten en zullen als verworpen uitgaven worden beschouwd;
  • en deze premies en bijdragen zullen worden belast aan een tarief van 33% voor de belastingplichtigen die aan de bedrijfsvoorheffing voor rechtspersonen onderworpen zijn.
dotted_texture