07/09/20

Coronavirus: sancties door sociaal inspecteurs opgelegd bij overtreding van de preventiemaatregelen

De sociaal inspecteurs hebben nieuwe bevoegdheden gekregen om zich ervan te vergewissen dat de COVID-19-preventiemaatregelen van de regering in de ondernemingen worden nageleefd.

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus heeft de regering tal van maatregelen genomen. Dit heeft noodzakelijkwijs impact op ondernemingen. Ze hebben zich immers moeten aanpassen en aanpassingen moeten doorvoeren om de naleving van de regels inzake social distancing en de invoering van passende preventiemaatregelen mogelijk te maken.  

De sociaal inspecteurs van bepaalde inspectiediensten (Toezicht op het welzijn op het werk, RVA, …) zijn nu bevoegd om de naleving van deze preventieregels en regels van social distancing te controleren. Zo mogen ze op elk ogenblik van de dag of de nacht, zonder voorafgaande verwittiging, vrij binnengaan in alle werkplaatsen of andere plaatsen die onder hun toezicht vallen of waarvan ze redelijkerwijs kunnen vermoeden dat er personen tewerkgesteld zijn die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgeving waarop ze toezicht uitoefenen.  

In deze context mogen ze ook sancties opleggen aan ondernemingen bij niet-naleving van hun verplichtingen.

Welke verplichtingen?

De sociaal inspecteurs moeten erop toezien dat de verplichtingen vermeld in het ministerieel besluit van 30 juni 2020 worden nageleefd.  

Aan werkgevers worden in het bijzonder de volgende verplichtingen opgelegd: naleving van het openingsverbod (bv. nachtclubs), naleving van de regels inzake social distancing, toepassing van een passend preventiebeleid, verplicht dragen van een mondmasker (bv.  horeca), ...  

Welke sancties?

Bij niet-naleving van een van deze verplichtingen kan aan ondernemingen een sanctie van niveau 2 worden opgelegd. Concreet betekent dit dat de sociaal inspecteurs ondernemingen kunnen veroordelen tot betaling van een strafrechtelijke geldboete (van 400 tot 4.000 EUR) of een administratieve geldboete (van 200 tot 2.000 EUR). 

We merken hierbij op dat deze sancties niet enkel van toepassing zijn op de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber maar ook op eenieder die de regels inzake social distancing en/of het nemen en toepassen van passende preventiemaatregelen in de onderneming niet naleeft.  

Het is daarbij wel niet de bedoeling de klant te bestraffen die op een terras zit of zijn boodschappen doet. Onder ‘eenieder’ verstaat men:

- de werknemer die de door zijn werkgever getroffen maatregelen niet naleeft in de onderneming;

- de leverancier van materieel die in de onderneming komt en het materieel installeert;

- de onderaannemers en hun werknemers;

- het schoonmaakpersoneel van een externe firma die de lokalen van de onderneming komt schoonmaken;

- …

Als de inbreuk wordt begaan door de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber wordt het bedrag van de boete bovendien vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Wanneer?

Deze maatregelen zijn in werking getreden op 3 juli 2020.

Bron

Bijzonderemachtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, BS, 3 juli 2020.

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

dotted_texture