13/07/20

Coronavirus: wat met tijdelijke werkloosheid na 31 augustus?

Werkgevers die geen beroep meer zullen kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van het coronavirus COVID-19, zullen een beroep moeten doen op de bestaande stelsels van economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden die tijdelijk, tot 31 december 2020, worden aangepast om een vlottere toegang tot deze stelsels mogelijk te maken.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders: welke tijdelijke aanpassingen?

Duurtijd schorsingsperiode

Bij ontstentenis van een sectoraal KB dat reeds in afwijkende regels zou voorzien, zullen vanaf 1 september tot 31 december volgende afwijkende regels inzake de duurtijd van de schorsing van toepassing zijn:

  • Volledige schorsing: maximaal 8 opeenvolgende weken (i.p.v. 4 weken) + verplichte werkweek.
  • Gedeeltelijke schorsing in een regeling van minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken: maximaal 18 opeenvolgende weken (i.p.v. 3 maanden) + verplichte werkweek.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden: welke tijdelijke aanpassingen?


Preliminaire voorwaarden voor toegang tot het stelsel

1. De werkgever moet kunnen aantonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de  economische werkloosheid een substantiële daling van tenminste 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019.

2. De werkgever moet de bedienden die in volledige of gedeeltelijke economische werkloosheid worden geplaatst 2 vormingsdagen per maand aanbieden.

3. De onderneming moet gebonden zijn door een cao (op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak) of een ondernemingsplan die moeten worden neergelegd ter griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

In het ondernemingsplan moet worden aangetoond dat de onderneming in het voorafgaandelijke kwartaal en substantiële daling heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 en moet de werkgever zich ertoe verbinden om de bedienden, op wie de regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing wordt toegepast, twee vormingsdagen per maand aan te bieden.

Een kopie van het ondernemingsplan moet worden overgemaakt aan de ondernemingsraad, bij gebrek aan de vakbondsafvaardiging.

Het ondernemingsplan moet niet worden overgemaakt aan de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO en niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie “Ondernemingsplannen”. De onderneming wint hierdoor dus twee weken tijd.

Door het feit dat het ondernemingsplan niet moeten worden voorgelegd aan de commissie ondernemingsplannen, kan er ook geen afwijking worden voorzien op het minimum supplement van 5 euro per dag werkloosheid dat door de werkgever moet betaald worden.

Duurtijd schorsingsperiode

Voor het jaar 2020 gelden volgende afwijkende regels betreffende de duurtijd van de schorsingsperiode:

  • Volledige schorsing: maximum 24 weken per kalenderjaar (i.p.v. 16 weken).
  • Gedeeltelijke schorsing: maximum 34 weken per kalenderjaar (i.p.v. 26 weken).

Toch nog veel onduidelijkheden…

Een eerste onduidelijkheid betreft het toepassingsgebied van deze tijdelijke regeling. Op dit ogenblik is immers nog niet geweten welke de werkgevers zijn die wel nog gebruik zullen kunnen maken van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus.

Daarnaast bestaat er ook nog onzekerheid over de volgende punten:

het opleidingsaanbod voor de werkgevers die gebruik maken van deze tijdelijke regeling om economische werkloosheid voor bedienden in te voeren;
de voorafgaandelijke verplichtingen voor werkgevers om de economische werkloosheid voor arbeiders en/of bedienden in te voeren (elektronische aangifte, de termijn, de te gebruiken documenten, …);
de eventuele verlenging van CAO nr. 147 van de NAR.

Tot slot is het voor de werknemers zelf nog onduidelijk of er toelaatbaarheidsvoorwaarden zullen zijn voor het recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en wat het bedrag van deze uitkeringen zal zijn.

Momenteel kan u dus beter nog even afwachten alvorens verdere stappen te ondernemen. Van zodra wij op de hoogte zijn van meer informatie hierover, zullen wij u op de hoogte brengen.

Ilona De Boeck - Legal consultant

dotted_texture