02/06/20

Nieuw regels voor detachering van werknemers

Zoals aangekondigd in onze newsflash van 9 juli 2018 zijn de lidstaten van de Europese Unie als gevolg van de herziene Detacheringsrichtlijn verplicht om hun detacheringsregels voor 30 juli 2020 aan te passen. Donderdag 28 mei 2020 werd het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers in de Kamer goedgekeurd. De tekst is nu definitief en moet nu nog enkel in het Belgisch Staatblad worden gepubliceerd. In deze newsflash bespreken we kort de voornaamste wijzigingen.

Ingevolge de Detacheringsrichtlijn bepaalt de Belgische Detacheringswet van 5 maart 2002 dat een werkgever die werknemers naar België detacheert alle Belgische strafrechtelijke gesanctioneerde loon- en arbeidsvoorwaarden moet naleven ook al blijft de arbeidsovereenkomst verder geregeld door het recht van hun plaats van gewoonlijke tewerkstelling (in principe de zendstaat).

De belangrijkste wijzigingen aan de Detacheringswet van 5 maart 2002 zijn als volgt:

  • Indien de detachering minder dan 12 maanden duurt moet de werkgever - zoals voorheen - alle loon- en arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen en algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten naleven met uitzondering van de aanvullende pensioenregelingen.
  • Na 12 maanden (doch verlengbaar tot 18 maanden mits gemotiveerde kennisgeving) hebben gedetacheerde werknemers tevens recht op alle wettelijke loon- en arbeidsvoorwaarden die niet strafrechtelijk gesanctioneerd zijn (zoals bijvoorbeeld gewaarborgd loon) met uitzondering van de regels voor het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de aanvullende pensioenregelingen.
  • Indien een andere gedetacheerde werknemer dezelfde taak op dezelfde plaats verricht, worden voor de duur van de tewerkstelling van de vervangende werknemer alle periodes van de betrokken gedetacheerde werknemers bij elkaar opgeteld.
  • Toeslagen of vergoedingen voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten voor werknemers die beroepshalve van huis zijn die voortvloeien uit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten moeten slechts worden toegekend aan de gedetacheerde werknemers voor reizen van en naar hun gewone werkplaats in België en tijdelijke uitzendingen vanuit die gewone werkplaats naar een andere werkplaats.
  • De toeslagen die rechtstreeks verbonden zijn aan de detachering worden net zoals voordien beschouwd als deel van het loon voor zover zij niet worden betaald ter vergoeding van werkelijke kosten. Indien niet kan worden vastgesteld welke elementen werkelijke kosten dekken en welke elementen effectief loon vormen, wordt het volledige bedrag van de vergoeding beschouwd als een kostenvergoeding.
  • Deze wijzigingen zijn tijdelijk nog niet van toepassing op de sector van het wegvervoer.

Daarnaast werd ook de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers gewijzigd:

  • Indien een uitzendkracht vanuit een ander land naar België wordt gedetacheerd, moet de Belgische gebruiker het uitzendkantoor schriftelijk (papier of elektronisch) informeren over de essentiële arbeidsvoorwaarden (i.e. arbeidstijd, overwerk, pauze, rusttijden, nachtarbeid, vakantie, feestdagen, loon, bescherming van een aantal categorieën werknemers, gelijke behandeling en discriminatie).
  • Daarnaast moet de Belgische gebruiker het (het Belgische of buitenlands) uitzendkantoor eveneens voorafgaand schriftelijk informeren indien de uitzendkracht in een andere EER-lidstaat of Zwitserland zal werken (maar vooralsnog tijdelijk nog niet in de sector van het wegvervoer). Deze verplichting geldt eveneens in het kader van andere vormen van toegelaten terbeschikkingstelling van personeel (zoals bijvoorbeeld een intra-groep terbeschikkingstelling) en werkgeversgroeperingen.

Tot slot werd ook het Sociaal Strafwetboek aangepast:

  • De niet naleving van bovenvermelde informatieverplichtingen kan worden bestraft met een sanctie niveau 2.
  • Een dienstverlener kan zich in het kader van een inbreuk op de detacheringsregels beroepen op verzachtende omstandigheden indien de detacheringsvoorwaarden niet op de officiële nationale website van de FOD WASO worden vermeld.

Actiepunt

Hou er rekening mee dat er in het kader van een detachering binnen Europa vanaf 30 juli 2020 meer lokale wetgeving van toepassing kan zijn. Daarnaast zal er ingeval van uitzendarbeid en toegelaten terbeschikkingstelling van personeel een nieuwe informatieplicht rusten op de gebruiker.

dotted_texture