17/04/20

Coronavirus: hoe het hoofd bieden aan problemen met het betalen van sociale bijdragen?

De RSZ heeft twee maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis: uitstel van betaling van de bijdragen tot 15 december 2020 en mogelijkheid van een minnelijk afbetalingsplan.

Uitstel van betaling van de sociale bijdragen
 

Uitstel tot wanneer?

Het uitstel van betaling van de bijdragen die aan de RSZ verschuldigd zijn, loopt tot 15 december 2020.

Voor wie (en hoe)?

Er moeten verschillende situaties worden onderscheiden:

 • sectoren die automatisch uitstel krijgen;
 • sectoren die uitstel krijgen op basis van een verklaring op eer;
 • ondernemingen waarvoor geen uitstel geldt.

Automatisch uitstel (ondernemingen die verplicht moeten sluiting)

De volgende sectoren krijgen automatisch uitstel:

 • horeca;
 • de sectoren recreatie, cultuur, feestelijkheden en sport;
 • handelszaken en winkels die verplicht gesloten zijn op basis van de ministeriële besluiten (van 13 maart , 18 maart, 23 maart 2020 en 24 maart 2020) :

Het automatisch uitstel is dus niet van toepassing op:

 • dierenvoedingswinkels;
 • apotheken;
 • krantenwinkels;
 • tankstations en leveranciers van brandstoffen.

De RSZ heeft een nieuwe applicatie (CHECK UITSTEL RSZ) ter beschikking gesteld waarmee de ondernemingen zelf kunnen nakijken of ze dit betalingsuitstel genieten.

De RSZ heeft ook een FAQ gepubliceerd over het begrip 'verplichte sluiting' die u kunt raadplegen via volgende link: FAQ.

Uitstel via verklaring op eer

Ondernemingen die volledig gesloten zijn

Niet-essentiële ondernemingen (cf. voornoemd MB) die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen toe te passen, kunnen uitstel krijgen op basis van een verklaring op eer die deze toestand bevestigt.

Ook bedrijven die volledig sluiten omwille van andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, kunnen aanspraak doen op een uistel mits verklaring op eer.

Het moet een volledige sluiting betreffen, d.w.z. stopzetting van de productie en de verkoop (er mag echter nog een beperkt aantal werknemers in het bedrijf werkzaam zijn voor de administratie, het onderhoud, enz.). De RSZ heeft ook een FAQ gepubliceerd over het begrip 'volledige sluiting' die u kunt raadplegen via volgende link: FAQ.

De verklaring op eer is beschikbaar op de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen

Ondernemingen die hun economische activiteit zwaar verminderd zien (en niet volledig gesloten zijn)

Ondernemingen die door de gezondheidscrisis in verband met Covid-19 een sterk verminderde economisch activiteit hebben voor het 2e kwartaal van 2020, kunnen ook een uitstel vragen via een voorafgaande verklaring op eer (zie ook FAQ van de RSZ).

De coronaviruscrisis moet leiden tot :

 • een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020;

en/of

 • een vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

De verklaring op eer is beschikbaar op de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen

Geen uitstel

Voor de ondernemingen die niet antwoorden aan de voorwaaden hierboven beschreven is het betalingsuitstel tot 15/12/2020 niet van toepassing.

Welke bijdragen?

Het uitstel heeft momenteel betrekking op betalingen die vanaf 20 maart 2020 moeten worden uitgevoerd.

Het betreft in het bijzonder:

 • de bijdragen die voor het 1e en 2e kwartaal verschuldigd zijn (met inbegrip van de bijzondere bijdragen en de bijdragen bestaanszekerheid)

Maar ook:

 • de nog te betalen wijzigingen van de bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
 • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 moet worden betaald;
 • de voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
 • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

Het is ook belangrijk te vermelden dat de termijnen voor de indiening van de aangiften in acht moeten worden genomen, enkel de betaling van de bijdragen kan tot 15 december 2020 worden uitgesteld.

Minnelijke afbetalingsplannen

Als uw onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus ondervindt en u problemen hebt om de sociale bijdragen te betalen, dan voorziet de RSZ in de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen voor het 1e en 2e kwartaal van 2020.

Met het minnelijk afbetalingsplan van de RSZ doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximumperiode van 24 maanden. Als u al uw socialezekerheidsbijdragen correct hebt betaald, kan de RSZ u vrijstellen van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

Op de pagina “Minnelijk afbetalingsplan” van de RSZ kunt u een minnelijk afbetalingsplan aanvragen.

Bron : https://www.rsz.fgov.be

Stéphanie Gabriel - Legal consultant

dotted_texture