07/10/19

Terugbetaling van outplacementkosten voor ondernemingen in herstructurering: vermindering in Vlaanderen

Sinds 18 september 2019 is de terugbetaling van outplacementkosten voor ondernemingen in herstructurering fors gedaald.

Ingevolge de 6e staatshervorming zijn de gewesten voortaan bevoegd inzake outplacement, de terugbetaling van outplacementkosten aan de werkgevers en het opleggen van sancties aan de werkgevers bij gebrek aan outplacement.

De gewesten kunnen dus hun eigen beleid bepalen ter zake. Dit is nu een feit voor Vlaanderen.

Een werkgever in herstructurering kan onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke terugbetaling van de outplacementkosten bekomen. Vlaanderen heeft beslist het bedrag ervan gevoelig te verminderen en de voorwaarden om ervan te genieten te wijzigen.

1. Bedrag

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever in herstructurering aan de VDAB, Actiris of Forem een tegemoetkoming in de outplacementkosten vragen voor een werknemer die ontslagen is in het kader van de herstructurering (en ingeschreven is in een tewerkstellingscel).

1.1. Bedragen die nog altijd gelden in Brussel en Wallonië en vroeger geldig waren in Vlaanderen

Het maximumbedrag van de terugbetaling per werknemer is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer bij de aankondiging van het collectief ontslag en van het aantal arbeidsdagen dat hij tijdens de geldigheidsperiode van zijn herstructureringskaart (12 maanden na de datum van ontslag) heeft verricht:

  • 1ste situatie: de werknemer heeft 30 uur outplacement gevolgd;
  • 2de situatie: tijdens de geldigheidsduur van de kaart is de werknemer gedurende (minstens) 120 kalenderdagen verbonden door een of meer arbeidsovereenkomsten met een of meer werkgevers. Hij heeft eveneens 30 uur outplacement gevolgd tijdens de periode tussen de inschrijving en de werkhervatting.

Leeftijd bij de aankondiging van het collectief ontslag

Situatie 1

Situatie 2

Jonger dan 45 jaar

500 EUR

1000 EUR

Minstens 45 jaar

1000 EUR

2000 EUR

1.2. Bedragen die in Vlaanderen gelden vanaf 18 september 2019

Voortaan is het bedrag afhankelijk van de leeftijd van de betrokken persoon en van het feit of de outplacementbegeleiding al dan niet tot een nieuwe job heeft geleid:

  • 1ste situatie: de werknemer heeft een outplacementaanbod gekregen tijdens de periode van inschrijving bij de tewerkstellingscel;
  • 2de situatie: de werknemer heeft een outplacementaanbod gekregen tijdens de periode van inschrijving bij de tewerkstellingscel en heeft het werk hervat binnen 3 maanden na het einde van de outplacementbegeleiding en tijdens de geldigheidsduur van de verminderingskaart.

Leeftijd bij de aankondiging van het collectief ontslag

Situatie 1

Situatie 2

Jonger dan 45 jaar

360 EUR

90 EUR

Minstens 45 jaar

720 EUR

180 EUR

2. Voorwaarden die in Vlaanderen van toepassing zijn


2.1. Voorwaarden voor de werknemer

De werknemer moet dus geen outplacement hebben gevolgd maar het moet hem aangeboden zijn. De werknemer moet ingeschreven zijn bij de VDAB (er is een attest van het outplacement geregistreerd in het dossier van de werknemer door de VDAB).

2.2. Voorwaarden voor de werkgever

De nieuwe regels zijn van toepassing wanneer:

  • het collectief ontslag plaatsheeft in een vestiging van de werkgever in het Vlaamse Gewest;
  • de technische bedrijfseenheid blijft bestaan met tewerkstelling in het Vlaamse Gewest.

3. Wijziging van de procedure in Vlaanderen

De volgende punten van de procedure worden gewijzigd:

Aanvraaginstantie

Indieningstermijn van de aanvraag

Terugbetalingstermijn

Vóór 18/09/2019

RVA

Geen

Binnen 3 maanden na de aanvraag

Vanaf 18/09/2019

VDAB

Minstens 6 maanden en hoogstens 12 maanden na het einde van het outplacement

Binnen 12 maanden na de erkenningsperiode

4. Inwerkingtreding

De nieuwe regels zijn van toepassing voor alle aanvragen tot terugbetaling van outplacementkosten die vanaf 18 september 2019 door de werkgever worden ingediend. De dossiers die vóór deze datum bij de RVA werden ingediend, worden verder behandeld volgens de vroegere regels.

Vlaanderen heeft de tussenkomst in de outplacementkosten (die voorheen federaal was) dus drastisch verminderd. Het bedrag blijft onveranderd in Wallonië en in Brussel.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 houdende wijziging van artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, BS 18 september 2019.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

dotted_texture