01/03/19

Fiscale fiche & inhouding bedrijfsvoorheffing voor voordelen toegekend door gelieerde buitenlandse vennootschappen

Vanaf 1 maart 2019 moeten werkgevers wiens werknemers (ook) bezoldigingen verkrijgen vanwege buitenlandse vennootschappen, bedrijfsvoorheffing berekenen en inhouden voor die voordelen. Daarenboven moeten de werkgevers deze bezoldigingen declareren op de fiscale fiche van de werknemer.


Voor welke werkgevers wijzigt er iets?

De nieuwe reglementering geldt voor onderstaande werkgevers ingeval een werknemer, wegens of naar aanleiding van zijn beroepsactiviteit bij deze werkgevers, (ook) een bezoldiging geniet, betaald of toegekend door met de werkgever verbonden buitenlandse vennootschappen.

 • binnenlandse vennootschappen;
 • rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting;
 • onderstaande (rechts)personen die onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners, doch enkel ingeval de werknemer er beroepsactiviteiten uitoefent waarvoor zij bezoldigingen toekennen die beroepskosten zijn in de zin van artikel 237 van het WIB92:
  • de buitenlandse vennootschappen & buitenlandse (rechts)personen met een rechtsvorm die vergelijkbaar is met een vennootschap naar Belgische recht, en die hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer niet in België hebben. Het betreffen de (rechts)personen bedoeld in artikel 227 2° WIB92;
  • de vreemde staten en aanhorigheden zoals bedoeld in artikel 227 3° van het WIB

Voor het begrip verbonden vennootschap verwijst de wetgeving naar artikel 1:20 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (dd. 18/2/2019 nog steeds in ontwerpfase - parlementair document n°3119). Onder ‘verbonden’ buitenlands vennootschappen worden de onderstaande vennootschappen verstaan, voor zover zij noch een maatschappelijke zetel noch een voornaamste inrichting noch een zetel van beheer of bestuur in België kent:

 • de vennootschap waarover de werkgever een controlebevoegdheid uitoefent;
 • de vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent over de Belgische werkgever;
 • de vennootschap die een consortium vormt met de Belgische werkgever;
 • de vennootschappen die bij weten van haar bestuursorgaan  onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in a), b), c). (=indirecte controlebevoegdheid).

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verduidelijkt de begrippen ‘controlebevoegdheid’ en ‘consortium’.

Voor de goede orde: dat de buitenlandse vennootschap de kost van de bezoldiging wel/niet door factureert, heeft geen invloed. Dat de betrokken werknemer geen arbeidsovereenkomst heeft met de buitenlandse vennootschap speelt evenmin een rol. Ook het eenmalig dan wel structureel karakter van de bezoldiging doet ook niets ter zake.
Merk tot slot op dat elke bezoldigingsvorm in de zin van artikel 30 1° en 2° van het WIB92 onder de regeling valt. Het betreffen dus niet alleen geldelijke bezoldigingen. De regeling kan evengoed gelden bij de toekenning van bijvoorbeeld voordelen in natura, gratis aandelen of aandelenopties.

Wat zijn de nieuwe verplichtingen ?

Voor de getroffen werkgevers introduceert de nieuwe wetgeving twee nieuwe verplichtingen:

 1. Deze werkgevers moeten de bezoldigingen die aan hun werknemers vanaf 1 maart 2019 toegekend of betaald worden door bovenvermelde buitenlandse vennootschappen, zelf onderwerpen aan bedrijfsvoorheffing.Vanaf 1 maart 2019 worden de betrokken werknemers dus verplicht onderworpen aan bijkomende bedrijfsvoorheffing, normaliter in te houden op de netto-bezoldiging dat zij ontvangen van hun werkgever.Er gelden geen afwijkende regels voor de berekening van deze bedrijfsvoorheffing.Merk op dat de bijkomende bedrijfsvoorheffing niet in aanmerking komt voor de berekening van een eventuele doorstortingsvrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Bijgevolg moet de ingehouden bedrijfsvoorheffing integraal doorgestort worden naar de fiscus.
   
 2. Deze werkgevers moeten deze bezoldigingen en de ingehouden bedrijfsvoorheffing declareren op de fiscale fiche. Deze verplichting geldt voor de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2019 toegekend of betaald worden. Deze bezoldigingen zullen dus voor het eerst verschijnen op de fiscale fiches die betrekking hebben op inkomstenjaar 2019. Volgens onze informatie zal deze informatie waarschijnlijk terechtkomen op de reguliere fiscale fiche 281.10.

Voor de fiches die betrekking hebben op inkomstenjaar 2018 geldt de regeling dus nog niet. Noteer hierbij wel dat er reeds een ficheverplichting bestaat specifiek voor aandelenopties die door buitenlandse vennootschappen worden toegekend.

Met deze twee maatregelen wilt de wetgever beletten dat de geviseerde inkomsten buiten de radar van de Belgische fiscus blijven.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: een werknemer van een Belgische vennootschap ontvangt in maart 2019 een bonus die betaald wordt door de buitenlandse moedervennootschap, en dit naar aanleiding van prestaties van de werknemer voor de Belgische vennootschap => de Belgische vennootschap moet actie ondernemen. De Belgische vennootschap moet bedrijfsvoorheffing berekenen op deze bonus en deze inhouden op het loon dat hij zelf uitbetaald. De Belgische vennootschap moet de bonus en ingehouden bedrijfsvoorheffing tevens declareren op de fiscale fiche die hij zal afleveren voor inkomstenjaar 2019.

Voorbeeld 2: een werknemer van een Belgische vennootschap maakt deel uit van een consortium die tevens buitenlandse zustervennootschappen omvat. Eén van die buitenlandse zustervennootschappen betaalt in maart 2019 een bonus uit aan deze werknemer, en dit naar aanleiding van prestaties van de werknemer voor de Belgische vennootschap => de Belgische vennootschap moet actie ondernemen. De Belgische vennootschap moet bedrijfsvoorheffing berekenen op deze bonus en deze inhouden op het loon dat hij zelf uitbetaald. De Belgische vennootschap moet de bonus en ingehouden bedrijfsvoorheffing tevens declareren op de fiscale fiche 281.10 die hij zal afleveren voor inkomstenjaar 2019.

Voorbeeld 3: een werknemer van een Belgische vennootschap ontving in januari 2019 een bonus die betaald werd door de buitenlandse moedervennootschap, en dit naar aanleiding van prestaties van de werknemer voor de Belgische vennootschap => de Belgische vennootschap moet actie ondernemen. Hij moet de bonus declareren op de fiscale fiche die hij uitreikt voor inkomstenjaar 2019. Hij moet géén bijkomende bedrijfsvoorheffing inhouden. De inhoudingsplicht geldt immers enkel voor bezoldigingen die ten vroegste op 1 maart 2019 worden toegekend of betaald.

Voorbeeld 4: een werknemer van een Belgische vennootschap ontving in december 2018  een bonus van de buitenlandse moedervennootschap => de Belgische vennootschap moet geen actie ondernemen, daar de toekenning en betaling voor 1 januari 2019 plaatsvond.
Ter volledigheid: herinner hierbij wel de afwijking ingeval aandelenopties worden toegekend door buitenlandse vennootschappen.

Uitzonderingen?

Daar waar internationale verdragen en andere internationale instrumenten primeren op de Belgische belastingwetgeving, gelden de nieuwe verplichtingen niet.

De verplichting om bedrijfdsvoorheffing in te houden is bijgevolg niet van toepassing indien België niet de bevoegde taxatiestaat is voor de bezoldiging.

Te doen: informeer de buitenlandse vennootschappen die met uw onderneming verbonden zijn

Group S heeft uiteraard geen beeld van de buitenlandse vennootschappen waarmee werkgevers  verbonden zijn. De werkgever die onder het toepassingsgebied van de nieuwe reglementering valt, instrueert best de met hem verbonden buitenlandse vennootschappen om hem onmiddellijk te informeren indien zij bezoldigingen betalen aan zijn werknemers.

De boete bij het niet-respecteren van de ficheverplichting bedraagt 10 procent van het bedrag, en is ten laste van de betrokken Belgische werkgever (ter volledigheid: de boete is wel niet verschuldigd indien de werknemer de bezoldiging in zijn belastingaangifte opnam).

Ontvangt een werknemer bezoldigingen vanwege een buitenlandse vennootschap, en is de fiche- en inhoudingsverplichting van toepassing, dan dient u hierover uw dossierbeheerder te informeren. Zodoende kan hij/zij het nodige doen.

Nog onduidelijkheden

Gelieve te noteren dat de nieuwe wetgeving op bepaalde punten niet 100% eenduidig werd geformuleerd. Het is mogelijk dat de fiscus nog richtlijnen uitvaardigt met bijkomende duiding en standpuntinnames.

Ter volledigheid: ook voor bedrijfsleiders

Bovenstaande verplichtingen gelden niet alleen ingeval werknemers bezoldigingen ontvangen van buitenlandse vennootschappen. Ondernemingen die onder het toepassingsgebied vallen moeten bovenstaande verplichtingen in principe eveneens toepassen ingeval hun bedrijfsleider een bezoldiging ontvangt van een verbonden buitenlandse vennootschap.

Bron: Wet van 31 januari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen (parlementair document n°3424), onder voorbehoud van publicatie  in het Belgisch Staatsblad.

Depondt Wim - legal advisor

dotted_texture