26/10/18

Scholingsbeding: loongrens geschrapt voor de opleidingen tot knelpuntberoepen

Een scholingsbeding kan nu enkel worden overeengekomen wanneer het jaarloon van de werknemer meer dan 34.180 euro bedraagt. Binnenkort zal die voorwaarde niet meer gelden indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding tot een knelpuntberoep. 


Scholingsbeding

Een scholingsbeding is een beding van een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer, die gedurende de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een vorming volgt op kosten van de werkgever, zich ertoe verbindt om aan deze laatste een gedeelte van de vormingskosten terug te betalen ingeval hij de onderneming verlaat vóór het einde van de overeengekomen periode. 

Met een scholingsbeding wil een werkgever de investering die hij doet voor de opleiding van de werknemer, maximaal laten renderen. 


Geldigheidsvoorwaarden

Het scholingsbeding is strikt geregeld in de Arbeidsovereenkomstenwet (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-2018, nr. 2893 t.e.m. 2901).

Zo is onder andere bepaald dat een scholingsbeding geacht wordt onbestaande te zijn wanneer het jaarloon van de werknemer 34.180 euro niet overschrijdt (bedrag voor 2018; het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). 

Een zopas goedgekeurde - maar nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wet - bepaalt evenwel dat die voorwaarde niet van toepassing is indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep of een functie die voorkomt op de lijsten van de knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de gewesten. 

De plaats van tewerkstelling bepaalt welke van deze gewestelijke lijsten van toepassing is. 

In Vlaanderen bepaalt de VDAB jaarlijks de lijst van de knelpuntberoepen. Het gaat voor 2018 bijvoorbeeld om verpleegkundigen, werfleiders, analisten ontwikkelaars ICT, medewerkers in een callcenter, …. 

Er wordt voorzien in de mogelijkheid om in afwijking van de bestaande lijsten van de gewesten, bij koninklijk besluit een (nieuwe federale) lijst op te maken die afwijkt van de gewestelijke lijsten. 

Voor het overige wijzigt niets aan de regeling van het scholingsbeding. 


Inwerkingtreding

Wanneer de nieuwe regeling zal ingaan, is op dit ogenblik nog niet duidelijk. 

De zopas aangenomen wet bevat geen bepaling die de datum van inwerkingtreding ervan vaststelt. Hij zal dus in werking treden de tiende dag na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad


Conclusie

Binnenkort kan een scholingsbeding ook opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van werknemers met een lager loon op voorwaarde dat het gaat om een opleiding tot een knelpuntberoep.

dotted_texture