06/04/18

Tip 2 - Lenen om een dividend uit te keren; interest aftrekbaar?

Een recente uitspraak bevestigt de niet-aftrekbaarheid van interesten.

Het hof van beroep van Gent oordeelde op 9 januari 2018 dat als een vennootschap een investeringskrediet afsluit om de uitbetaling van dividenden te nancieren, de interesten niet aftrekbaar z n. Het hof vindt dat dergel k krediet niet wordt gebruikt om te investeren in de eigen activiteit

en dat de interesten niet werden gedragen om belastbare inkomsten te verkr gen, wat een wettel ke voorwaarde is voor de aftrekbaarheid van beroepskosten.

Een overgenomen vennootschap sloot een investeringskrediet af. Het krediet werd gebruikt om dividenduitkeringen deels te nancieren. De overnemende vennootschap loste op haar beurt met de verkregen dividenden haar eigen overname nanciering af.

Het hof van beroep stelt dat de nanciering niet heeft gediend om een eigen investering van de overgenomen vennootschap te nancieren maar wel om een investering van de aandeelhouder mogel k te maken.

Gelet op vaststaande rechtspraak dat een vennootschap in principe
alleen kosten maakt van professionele aard omdat ze alleen professionele winsten genereert (zuivere privékosten daargelaten), alsook dat de scus de opportuniteit van kosten niet mag beoordelen, is de Gentse rechtspraak zeer betwistbaar. Het Hof van Cassatie kan het t echter nog doen keren.

Desalniettemin valt niet uit te sluiten dat de scus zich nu meer zal focussen op de naliteit van leningen en de interestaftrek in gel kaardige zaken zal verwerpen.

TIP 2 - Kernpunten

-  De scus vindt dat interest van leningen om dividenden uit te keren niet aftrekbaar is.

-  Het argument is dat die lening niet dient om belastbare inkomsten te verkrijgen.

-  Indien mogelijk gebruikt men best eigen vermogen om dividenden uit te keren en leent men voor investeringen in plaats van omgekeerd.

dotted_texture