09/01/24

Italië: nieuw gunstig belastingregime vervangt het “impatriati”-regime

Na eerdere aankondigingen introduceert Italië nu daadwerkelijk een nieuw (althans minder) voordelig belastingregime voor werknemers die naar Italië verhuizen en Italiaans fiscaal inwoner wensen te worden (hierna: het “het nieuwe impatriati-regime”). Het wetsdecreet dat deze belastinghervorming implementeert, is op 28 december 2023 officieel gepubliceerd in het Italiaans Staatsblad en zal op 12 januari 2024 in werking treden. Wij zetten de key features van het nieuwe impatriati-regime voor u uiteen.

Wie komt in aanmerking?

Het nieuwe impatriati-regime is van toepassing op inkomen uit arbeid in loondienst, inkomen gelijkgesteld aan arbeidsinkomen en inkomen uit zelfstandige arbeid. Winst uit een bedrijfsactiviteit komt niet langer in aanmerking voor het gunstige belastingregime. Het oude impatriati-regime blijft van toepassing op degenen die er al gebruik van maken, evenals op degenen die zijn ingeschreven in het Italiaanse bevolkingsregister uiterlijk op 31 december 2023.

Voorwaarden

Voor de toepassing van het nieuwe impatriati-regime moeten werkende personen die hun fiscale woonplaats naar Italië overbrengen, cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Hun fiscale woonplaats in Italië behouden gedurende minstens vier belastbare tijdperken.
 2. Geen fiscaal inwoner van Italië zijn geweest gedurende ten minste drie belastbare tijdperken voorafgaand aan de verhuis naar Italië. In het scenario waarin de werkende persoon naar Italië verhuist met behoud van een arbeidsrelatie met dezelfde werkgever of met een werkgever die deel uitmaakt van dezelfde groep, vereist het nieuwe impatriati-regime dat:
  • hij/zij gedurende ten minste zes belastbare tijdperken geen Italiaans fiscaal inwoner is geweest, voor zover hij/zij niet eerder in Italië in dienst was bij dezelfde werkgever of bij een werkgever die tot dezelfde groep behoort, of
  • hij/zij gedurende ten minste zeven belastbare tijdperken geen Italiaans fiscaal inwoner is geweest, voor zover hij/zij voorheen wel in Italië in dienst was bij dezelfde werkgever of bij een werkgever die tot dezelfde groep behoort;
 3. De beroepsactiviteiten worden gedurende het grootste deel van het relevante belastbare tijdperk in Italië verricht; en
 4. Voldoen aan de wettelijke criteria voor hooggekwalificeerde of gespecialiseerde personen.

Belastingvoordelen

 1. Het nieuwe impatriati-regime voorziet in een belastingvrijstelling van 50% van inkomsten uit arbeid in loondienst, quasi-dienstverband (zoals honoraria voor bestuursfuncties) en zelfstandige arbeid tot € 600.000 per jaar.
 2. Als algemene regel geldt dat het nieuwe regime van toepassing is voor vijf belastbare tijdperken. Er wordt voorzien in een verlenging van drie belastbare tijdperken voor personen die hun fiscale woonplaats in Italië verwerven in 2024, op voorwaarde dat ze een Italiaanse woning kopen, die wordt gebruikt als hoofdverblijfplaats, binnen de 12 maanden voorafgaand aan hun verhuizing.
 3. Bovendien wordt het deel van het vrijgestelde inkomen verhoogd tot 60% in het geval dat personen naar Italië verhuizen met een minderjarig kind of in het geval van de geboorte van een kind (of adoptie van een minderjarige). In dergelijke gevallen is het verhoogde belastingvoordeel van toepassing vanaf het belastbare tijdperk waarin de geboorte of adoptie plaatsvindt en geldt dit gedurende de rest van de periode.

Ondanks een daling van de belastingvrijstelling van 70% naar 50% en de introductie van een jaarlijkse drempel van € 600.000 per jaar, kan ook het nieuwe impatriati-regime interessant zijn voor zij die overwegen naar Italië te verhuizen. Aarzel in ieder geval niet om Cazimir te contacteren om u hiermee desgevallend te begeleiden.

dotted_texture