18/01/16

Taxshift: de sociale bepalingen

De wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht is verschenen in het BS van 30 december 2015. Deze wet bevestigt sommige sociale bepalingen van de tax shift.

Bij het lezen van de wet worden drie zaken op sociaal vlak bevestigd:

 1. de uitbreiding van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen tot de 6e werknemer;
 2. de vermindering van de basisbijdragen RSZ;
 3. de hervorming van de structurele vermindering van de RSZ-bijdragen.

1. Uitbreiding van de vermindering eerste aanwervingen tot de 6e werknemer

Principe

In het kader van de vermindering eerste aanwervingen kan de werkgever tot op heden verminderingen van sociale bijdragen genieten voor de eerste 5 aanwervingen. Zoals aangekondigd in een vorig artikel zal een werkgever vanaf 1 januari 2016 verminderingen kunnen genieten voor de eerste 6 aanwervingen.

Voor alle werkgevers?

Deze maatregel geldt niet voor alle werkgevers. Om de uitbreiding van de vermindering tot de 6e werknemer te genieten, moet deze 6e werknemer in 2016 in dienst treden. Anders gezegd: een werkgever die in 2015 al 6 werknemers in dienst heeft, zal de vermindering voor de 6e werknemer niet kunnen genieten vanaf januari 2016.

2. Vermindering van de basisbijdragen RSZ

De principes die hierna worden uiteengezet hebben enkel betrekking op de werknemers die tot categorie 1 van de structurele vermindering behoren. De non-profitsector en de beschutte werkplaatsen worden dus niet beoogd.

Vanaf 1 april 2016

Het percentage van de basisbijdragen zou +/- 30% zijn in plaats van 32,40%:

 • 22,65% (in plaats van 24,92%) basisbijdrage voor de werknemers van de privésector;
 • + 7,35% (in plaats van 7,48%)) loonmatigingsbijdrage. De loonmatigingsbijdrage is de som van de volgende elementen:
  • 5,67% loonmatiging;
  • 0,0567 (=5,67%) x (toepasselijke werkgeversbijdrage). Op 1 april 2016 zal de toepasselijke werkgeversbijdrage 22,65% bedragen;
  • 0,40% voor de bedienden die aan de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers onderworpen zijn.

Vanaf 1 januari 2018

Het percentage van de basisbijdragen zal +/- 25% zijn in plaats van 30%:

 • 19,88% (in plaats van 22,65%) basisbijdrage voor de werknemers van de privésector;
 • + 5,12% (in plaats van 7,35%). De bijdrage zal tot 4,27% worden verminderd en er zal geen verhoging van 0,40% zijn voor de werknemers die aan de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie onderworpen zijn. De loonmatigingsbijdrage zal dus worden bekomen door volgende elementen op te tellen:
  • 4,27% loonmatiging;
  • 0,0427 (=4,27%) x (toepasselijke werkgeversbijdragen). Op 1 januari 2018 zal de toepasselijke werkgeversbijdrage19,88% bedragen.

Hervorming van de structurele vermindering

Ter herinnering

Eenvoudig uitgedrukt, is de structurele vermindering voor categorie 1 van de structurele vermindering als volgt samengesteld:

 • een basisforfait (462,60€) ;
 • een supplement voor de lage lonen (refertekwartaalloon < 5560,49€);
 • een supplement voor de hoge lonen (refertekwartaalloon > 13401,07€).

Vanaf 1 april 2016

Aanpassing van de definitie van categorie 1 van de structurele vermindering

Het bedrag van de structurele vermindering verschilt naargelang de categorie waartoe de werknemer behoort:

Categorie 1

Residuair

Categorie 2

Non-profit

Categorie 3

Beschutte werkplaatsen

Alle PC's behalve de PC's
hernomen in cat. 2 & 3

PC 319
PC 329
PC 330
PC 331
PC 332

PC 327

De definitie van categorie 1 is lichtjes gewijzigd om er de werknemers aan toe te voegen die een arbeidsovereenkomst hebben met de Koninklijke Muntschouwburg of het Paleis voor Schone Kunsten.

Vanaf 1 april 2016 zouden de verschillende categorieën dus als volgt moeten zijn:

Categorie 1

Residuair

Categorie 2

Non-profit

Catégorie 3

Beschutte werkplaatsen

Alle PC's behalve de PC's
hernomen in cat. 2 & 3

+
Koninklijke Muntschouwburg
en Paleis voor Schone Kunsten PC 319
PC 329
PC 330
PC 331
PC 332 PC 327


Het basisforfait van de structurele vermindering van categorie 1 vermindert

Het bedrag van de structurele vermindering is samengesteld uit een forfaitair basisbedrag met daarbij een supplement voor de lage of hoge lonen.

Het forfaitaire basisbedrag wordt van 1 april 2016 tot 31 december 2017 van 462,60€ op 438€ gebracht voor een werknemer die onder categorie 1 valt.

Vanaf 1 januari 2018

Afschaffing van het basisforfait van de structurele vermindering van categorie 1

Het basisforfait van de structurele vermindering van categorie 1 dat 438€ bedraagt op 31 december 2017 (zie punt hierboven) zal worden afgeschaft.

Afschaffing van het supplement voor de hoge lonen

Het supplement voor de hoge lonen als het refertekwartaalloon hoger is dan 13401,07€ zal worden afgeschaft.

Compensatie?

De sociale patronale basisbijdragen bedragen nog slechts 25%.

4. Samenvattend schema

Hierna vindt u een link naar een PDF-document dat de verwachte wijzigingen op niveau van de basisbijdragen en de structurele vermindering herneemt. We hebben de elementen hernomen in de wet in het groen aangeduid.

dotted_texture