30/12/15

Als de klok morgen middernacht slaat, komt er nog eens een e- bij: naast de e-maaltijdcheque is er vanaf 1 januari 2016 ook d…

De federale en regionale wetgever zijn in deze laatste weken van 2015 bijzonder actief geweest. Wij signaleren u alvast de publicatie van: 

 • een programmawet die o.m. zorgt voor een verhoging van de werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoedingen in het kader van SWT en op de aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen;
   
 • een wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht die diverse socialezekerheidsrechtelijke maatregelen bevat waaronder de versterking van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen;
   
 • Vlaamse wetgeving die o.m. de termijn wijzigt voor de indiening van de aanvragen tot terugbetaling van de lonen m.b.t. het betaald educatief verlof die een werkgever kan krijgen;
   
 • een koninklijk besluit dat de invoering van de elektronische ecocheque verder concretiseert.

Omdat we u in deze periode van eindejaarsfeesten niet willen overladen met sociaalrechtelijk nieuws, beperken we ons hier tot een bespreking van de invoering, op 1 januari 2016, van de elektronische ecocheque.

Zoals u weet kunnen werkgevers sinds 1 maart 2009 aan hun werknemers ecocheques toekennen. Deze cheques zijn, net als maaltijdcheques, onder de voorwaarden vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen (zie www.sociaalcompendium.be).

Tot nog toe konden enkel papieren ecocheques worden afgeleverd. Vanaf 1 januari 2016 kunnen werkgevers ook kiezen voor de elektronische variant. De wettelijke basis voor de invoering van de elektronische ecocheque werd gelegd door een wet van 20 juli 2015. Het uitvoeringsbesluit noodzakelijk om het systeem operationeel te maken, werd op 24 december 2015 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het systeem van de elektronische ecocheque is identiek aan dat van de elektronische maaltijdcheque (de zogenaamde e-maaltijdcheque) dat vijf jaar geleden werd ingevoerd (zie SoCompact nr. 39-2010). Net als elektronische maaltijdcheques:

 • kunnen elektronische ecocheques enkel ter beschikking worden gesteld door een erkende uitgever; 
   
 • worden de elektronische ecocheques opgeslagen op een ecochequerekening beheerd door een erkende uitgever;
   
 • gebeurt de betaling met ecocheques via een betaalkaart (de ecocheques staan op dezelfde elektronische betaalkaart als de maaltijdcheques).

In tegenstelling tot de maaltijdcheques die vanaf 1 januari 2016 enkel nog in elektronische vorm kunnen worden afgeleverd (zie SoCompact nr. 37-2014), blijven de papieren ecocheques ook na 1 januari 2016 bestaan naast de elektronische ecocheques.


Opgelet!

Wil u als werkgever gebruik maken van elektronische ecocheques dan dient u hiervoor uitdrukkelijk te kiezen. De keuze voor ecocheques in een elektronische vorm gebeurt in een cao op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale cao. 

Kan een dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is cao’s te sluiten (bedoeld wordt: het kaderpersoneel), dan wordt de keuze voor ecocheques in een elektronische vorm geregeld door een individuele schriftelijke overeenkomst.

Het aantal elektronische ecocheques en het brutobedrag ervan moeten worden vermeld op de loonafrekening.

dotted_texture