14/07/15

Betaald educatief verlof 2014-2015: bedrag van de terugbetaling voor Brussel en Vlaanderen

Voor het schooljaar 2014-2015 hebben het Vlaamse gewest en Brussel beslist om het maximumbedrag van de terugbetaling te behouden op 22,08 EUR per uur.

Terugbetalingsprincipe

De werkgever kan de terugbetaling vragen van de loonkosten voor de uren betaald educatief verlof.

Voor elk betaald educatief verlof dat sinds het schooljaar 2007-2008 werd toegekend, is de betaling aan de werkgever beperkt tot een forfaitair bedrag per uur dat kan verschillen in functie van het soort gevolgde opleiding en afhankelijk is van het beschikbare budget en dit ongeacht de werkelijke loonkosten voor elk uur betaald educatief verlof.  

Bovendien is voorzien dat het forfait per opleidingstype een bepaald bedrag niet mag overschrijden.

Regionalisering

Vanaf 1 juli 2014 wordt de bevoegdheid voor het betaald educatief verlof overgeheveld naar de gewesten. De personeelsoverdracht had plaats op 1 april 2015.

Het bedrag dat aan de werkgevers wordt terugbetaald wordt dus geregionaliseerd. In afwachting van een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende gewesten had de Nationale Arbeidsraad zijn goedkeuring gegeven aan het ontwerp van koninklijk besluit dat in juli 2014 werd voorgelegd en het behoud van het forfaitair bedrag op 22,08 EUR per uur voorziet.

De Vlaamse en de Brusselse regeringen hebben onlangs dit forfaitair bedrag van 22.08 EUR per uur voor het schooljaar 2014-2015 officieel bekrachtigd. Het Waals Gewest heeft zich echter nog niet uitgesproken.

We verwijzen u naar ons artikel van 9 maart 2015 voor de praktische modaliteiten van de terugbetaling.

Schooljaar 2013-2014

Ter herinnering: de terugbetaling aan de werkgever zal beperkt zijn tot een forfaitair bedrag dat verschilt naargelang het opleidingstype. De terugbetaling moet ten laatste op 30 juni 2015 aangevraagd zijn bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die nog bevoegd is voor dit schooljaar.

Zie ons artikel van 4 mei 2015.

Bronnen

Brussel : Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2015 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 1 juni 2015.

Vlaanderen : Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 3 maart 2015.

dotted_texture