26/06/15

Opleidingsinspanningen : u moet niets meer doen in 2015 en 2016

De maatregel die opleidingsinspanningen voorziet, is opgeschort voor 2015 en 2016. De werkgevers zullen dan ook geen sanctie krijgen in geval van onvoldoende opleidingsinspanningen.

Opleidingsinspanningen: waarover gaat het?

De wetgever voorziet dat alle werkgevers van de privésector opleidingsinspanningen moeten doen die samen 1,9% van de loonmassa bedragen. Het betreft een collectieve verplichting. Als deze doelstelling niet wordt bereikt, moeten de werkgevers die tot een sector behoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseert, een bijkomende bijdrage betalen van 0,05%.

Met "sector die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseert " bedoelt men de sectoren die niet gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die:

  • hetzij een toename van 5% van de participatiegraad van de werknemers aan opleiding voorziet;
  • hetzij een inspanning van minstens 0,10 % van de loonmassa voorziet.

Wat zegt het Grondwettelijk Hof hierover?

Het Hof oordeelt dat voornoemde maatregel ongrondwettig en discriminerend is want het is de sector die de verplichting heeft voldoende opleidingsinspanningen te leveren terwijl de sanctie voor niet-naleving van deze verplichting individueel aan de werkgever wordt opgelegd.

De reglementering ter zake werd dan ook aangepast door de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (BS van 27 april 2015).

Wat verandert nu concreet voor u?

De wijzigingen die door de wet werden aangebracht, kunnen in 2 punten worden samengevat:

  • geen bijkomende bijdrage van 0,05% voor onvoldoende opleidingsinspanningen voor de jaren 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016;
  • opschorting van de verplichting om een collectieve arbeidsovereenkomst inzake opleiding te voorzien op niveau van de sector voor de jaren 2015 en 2016.

We merken hierbij op dat het percentage van de opleidingsinspanningen dat in 2013-2014 werd bereikt op hetzelfde niveau moet worden behouden in 2015 en 2016 zodat de huidige opleidingsinspanningen niet in het gedrang komen.

En voor de toekomst?

De maatregel is opgeschort voor 2015 en 2016. Verwacht wordt dat de sociale partners en de regering een nieuw mechanisme opzetten om opleiding te bevorderen. Op te volgen dus.

dotted_texture