04/04/13

Programmawet 2012: een gewaarschuwd werkgever is er twee waard

Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste aandachtspunten van de programmawet van 27 december 2012 en gaat kort in op welke veranderingen nog verwacht worden op HR-gebied.

Programmawet 2012: een gewaarschuwd werkgever is er twee waard
De programmawet van 27 december 2012 bevat naar jaarlijkse gewoonte een reeks bepalingen die een invloed hebben op het sociaalrechtelijke landschap.

Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten voor uw HR-beleid in 2013. Op sommige van deze punten wordt door andere auteurs in deze nieuwsbrief dieper ingegaan.

1.- Aandachtspunten programmawet

a) Niet-recurrente resultaatsgebonden bonus
Eén van de punten die de laatste weken vaak het nieuws haalden, was de aanpassing van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Dit systeem, gebaseerd op de collectieve resultaten van een onderneming, is binnen veel bedrijven een populaire maatregel aangezien er voor een bedrag tot 2.430 EUR geen sociale-zekerheidsrechten voor de werknemer worden afgehouden. De werkgever betaalt op het aan de werknemer uitbetaalde bedrag een bijdrage aan de RSZ van 33%. Op fiscaal vlak was het nog rooskleuriger. De werknemer kreeg dit bedrag als “bruto voor netto” en de werkgever kon de bijdrage fiscaal aftrekken.

Het goede nieuws is dat de programmawet voor 2013 het grensbedrag van 2.430 EUR heeft opgetrokken tot 3.100 EUR. Het nadeel is dat, naast de werkgeversbijdrage van 33%, de programmawet ook een werknemersbijdrage van 13,07% invoert.

Deze bijdragen zijn ook verschuldigd op bonussen met betrekking tot 2012, maar uitbetaald in 2013.

Daarnaast is het opmerkelijk dat het Wetboek van Inkomstenbelastingen nog niet werd aangepast en Financiën er (nog) niet aan denkt dit te doen, waardoor de bonus momenteel slechts vrijgesteld wordt tot het voor 2013 geïndexeerde bedrag van 2.488 EUR. Op de resterende 612 EUR dient de werknemer dan wel belastingen te betalen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

b) Verstrenging regels inzake terbeschikkingstelling

Buiten het geval van uitzendarbeid, bestaat er in ons land in principe een verbod op terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van een derde. Toch konden werknemers ter beschikking gesteld worden van derden indien de overdracht van werkgeversgezag naar de derde beperkt bleef tot de in artikel 31 § 1 van de Uitzendarbeidswet opgenomen gevallen.

Door de programmawet werden de regels rond terbeschikkingstelling van werknemers verduidelijkt. Zo moeten voortaan de instructies die door de derde-gebruiker worden gegeven duidelijk en precies worden opgenomen in een geschreven overeenkomst tussen de derde-gebruiker en de echte werkgever.

Indien u werkt met ter beschikking gestelde werknemers, doet u er goed aan na te gaan of u in orde bent met deze nieuwe bepalingen.

c) Rechtsmisbruik inzake de aanwijzingsregels voor de toepasselijke wetgeving op basis van de Europese coördinatieverordeningen

Op basis van de Europese Verordening 883/2004 wordt het toepasselijke sociale- zekerheidsstelsel bepaald in geval van grensoverschrijdende tewerkstelling binnen Europa. Een werknemer of zelfstandige valt slechts onder het sociale-zekerheidsstelsel van 1 land.

Zo zal een werknemer die in Nederland woont, maar zijn activiteiten uitsluitend in België uitoefent, in principe onder de Belgische sociale zekerheid vallen. Hierop bestaat echter de uitzondering van detachering. Ook wanneer iemand in meerdere lidstaten werkt, dient bepaald te worden in welk land sociale-zekerheidsbijdragen dienen betaald te worden.

Gelet op de complexiteit van het systeem, bestond er ruimte voor misbruik.

De programmawet voert daarom een antimisbruikbepaling in. De wet verduidelijkt dat er sprake is van misbruik met betrekking tot de aanwijzingsregels van de toepasselijke sociale-zekerheidswetgeving wanneer een situatie wordt gecreëerd met als doel zich te onttrekken aan de Belgische sociale-zekerheidswetgeving, die had moeten toegepast worden als de toepasselijke bepalingen correct werden in acht genomen.

In geval van misbruik, wordt de werknemer of de zelfstandige onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid, vanaf de eerste dag waarop de voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn, rekening houdend met de verjaringstermijnen.

d) Algemene antimisbruikbepaling

Naar analogie met de antimisbruikbepaling in het fiscaal recht, wordt nu ook een antimisbruikbepaling ingevoerd in het sociaal recht.

Artikel 27 van de programmawet stelt dat er sprake is van een sociaalrechtelijk misbruik wanneer een rechtsonderhorige door middel van een rechtshandeling of een kwalificatie van een rechtshandeling zichzelf, in strijd met de doelstellingen van een of meerdere bepalingen van het sociaal recht, hetzij buiten de toepassing plaatst van deze bepalingen, hetzij onder de toepassing plaatst van deze bepalingen.

Welke misbruiken door deze algemene bepaling zullen geviseerd worden, valt af te wachten.

2.- In de pijplijn

Buiten de aandachtspunten opgenomen in de programmawet, liggen er nog een aantal zaken op de sociaalrechtelijke tafel. Wij stippen er twee aan.

Vanaf 1 juli 2013 zouden sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op de bedragen die worden uitgekeerd in het kader van een niet-concurrentieovereenkomst die gesloten werd na het einde van de arbeidsovereenkomst.

In het begrotingsakkoord werd door de regering een loonnorm van 0% voor 2013-2014 vooropgesteld. De definitieve teksten moeten echter nog op tafel komen. Daarnaast vallen wijzigingen inzake de strafbaarstelling van de overschrijding van de loonnorm te verwachten.

Wij houden u op de hoogte.

dotted_texture