23/01/24

Twee nieuwe gronden voor ambtshalve doorhaling uit de KBO

Sinds kort heeft de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) twee nieuwe gronden ter beschikking om tot ambtshalve doorhaling van een onderneming over te gaan.

Vooreerst geven wij u een overzicht van alle mogelijkheden waarover de beheersdienst in dit kader al beschikte om vervolgens de twee nieuwe gronden te bespreken. Zo vermijdt u onaangename verrassingen als onderneming. 

1. De standaardprocedure van doorhaling 

Wanneer de beheersdienst foutieve gegevens of het ontbreken van gegevens in een inschrijving heeft vastgesteld, verzoekt zij de geregistreerde entiteit per aangetekend schrijven om onjuiste gegevens recht te zetten of ontbrekende info toe te voegen. De onderneming heeft hiervoor een periode van 30 dagen na versturing van de brief. Blijft zij dan nog in gebreke om haar wettelijke verplichtingen te voldoen, dan gaat de beheersdienst over tot doorhaling. 

De beheersdienst verstuurt het schrijven naar het adres van de zetel van de entiteit, of, in geval van een buitenlandse entiteit, naar het adres van één van haar bijkantoren.
Wanneer de procedure van doorhaling een adres betreft, wordt de brief verstuurd naar een adres, ingeschreven in de KBO, dat verschilt van het adres dat het onderwerp uitmaakt van de procedure van doorhaling. Dit kan enkel en alleen als het adres van de vestigingseenheid verschillend is van dat van de zetel. 

Heeft de beheersdienst helemaal geen adres, dan verstuurt ze de brief tot doorhaling naar het adres van de woonplaats van een mandataris. 

Het kan eveneens gebeuren dat de beheersdienst onmogelijk nog contact kan leggen met de onderneming. In dergelijke situatie gaat de beheersdienst gewoon over tot ambtshalve doorhaling. 

U kan zich voorstellen dat zich al in deze fase vele problemen stellen. Het volstaat dat een ondernemer deze brief van de beheersdienst niet (op tijd) ontvangt om vervolgens plots te moeten vaststellen dat zijn onderneming doorgehaald is. 

2. De vijf uitzonderingsgronden tot ambtshalve doorhaling

In afwijking van de standaardprocedure, had de beheersdienst van de KBO al de volgende vijf gronden tot doorhaling ter beschikking, namelijk: 

 1. wanneer  de oprichter van een onderneming (natuurlijke persoon) reeds minstens 6 maanden overleden is volgens de gegevens van het rijksregister;
 2. wanneer de afsluiting van de vereffening van een rechtspersoon al reeds 3 maanden geleden is uitgesproken;
 3. drie maanden na de beslissing tot sluiting van het faillissement van een rechtspersoon;
 4. wanneer een vennootschap 3 opeenvolgende boekjaren haar jaarrekening niet heeft neergelegd;
 5. De vijfde grond tot doorhaling is van een meer uitzonderlijke orde. Het gaat om ondernemingen die niet onder de vierde grond vallen maar toch voldoen aan volgende cumulatieve criteria:
  • sedert minstens 3 jaar niet beschikken over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden en ingeschreven zijn in de KBO met een actieve status;
  • niet beschikken over lopende toelatings-of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de KBO;
  • Sinds 7 jaar geen enkele wijziging meer hebben uitgevoerd betreffende hun gegevens in de KBO;
  • Sinds 7 jaar geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad hebben uitgevoerd.

Op die manier wil de overheid ‘slapende vennootschappen’ elimineren. 

3. De twee nieuwe gronden

Bij voornoemde gronden, komen nu dus twee nieuwe gronden bij. 

Doorhaling door de KBO zal voortaan ook mogelijk zijn in de twee volgende gevallen:

 • Allereerst kan de beheersdienst overgaan tot doorhaling van nog actieve gegevens van ondernemingen die opgehouden hebben te bestaan, naar aanleiding van een fusie of splitsing. 
  Voorwaarde is dan wel dat de fusie of splitsing al ten minste 3 maanden van kracht is. Hiermee wordt het mogelijk gegevens stop te zetten van entiteiten die juridisch niet langer bestaan.
 • Vervolgens zullen ook ondernemingen die hun UBO-verplichtingen niet nageleefd hebben, niet ontsnappen aan de doorhaling. 
  De doorhaling zal in drie verschillende situaties mogelijk zijn: 
  • De onderneming heeft een administratieve sanctie opgelegd gekregen omdat zij haar UBO-verplichtingen niet heeft nageleefd, en is in gebreke gebleven de gegevens te corrigeren of door te geven.;
  • De onderneming heeft gedurende 1 jaar geen bevestiging gegeven met betrekking tot haar gegevens in het UBO-register;
  • De onderneming heeft geen informatie over de uiteindelijke begunstigden doorgegeven of gedurende minstens 7 jaar niets gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

4. Kan een doorhaling ingetrokken worden?

In twee gevallen kan de beheersdienst overgaan tot intrekking van de doorhaling, namelijk ingeval van een manifeste vergissing door een overheid of de dienst of wanneer één van de cumulatieve voorwaarden van de vijfde grond niet meer vervuld is.

5. Gevolgen van de doorhaling

De doorhaling is een administratieve maatregel en heeft geen impact op de wettelijke status van de vennootschap. De vennootschap behoudt daardoor haar rechtspersoonlijkheid en dient onverminderd te voldoen aan al haar wettelijke, boekhoudkundige, sociale en fiscale verplichtingen.

Niettemin heeft de doorhaling wel aanzienlijke consequenties, zoals:

 • Een verbod om de geschrapt verklaarde activiteiten uit te oefenen, met strafrechtelijke sancties tot gevolg;
 • De schrapping wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, waardoor derden op de hoogte worden gebracht van de situatie;
 • Alle rechtsvorderingen van de vennootschap worden onontvankelijk. 


Casper Boudry
Leo Peeters

dotted_texture