26/03/22

Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt de Brusselse Huisvestingscode

 • Met zijn ordonnantie van 10 februari 2022 (de Ordonnantie) heeft de Brusselse ordonnantiegever de Brusselse Huisvestingscode gewijzigd;
 • Ter herinnering: de Brusselse Huisvestingscode, die op 17 juli 2003 werd aangenomen, werd volledig herzien bij ordonnantie van 11 juli 2013 en is in werking getreden op 28 juli 2013;  
 • Bij de Ordonnantie werden met name twee belangrijke wijzigingen ingevoerd:
 • Er werd een nieuw hoofdstuk met betrekking tot de "Community Land Trust" (de CLT) ingevoegd;
 • Hypothecaire leningen kunnen nu ook worden verstrekt aan rechtspersonen en eigenaars-verhuurders;
 • Bij de Ordonnantie is in titel IV een nieuw hoofdstuk XI ingevoegd, getiteld "Community land trust (CLT)". Dit hoofdstuk XI bevat 3 nieuwe artikelen waarin het volgende wordt gespecificeerd: (i) de vorm en opdrachten van een CLT; (ii) de werking van een CLT; (iii) de modaliteiten voor de financiering van een CLT;
 • De CLT wordt in dit hoofdstuk XI gedefinieerd als een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft bebouwde of niet-bebouwde onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te kopen en te beheren om zowel betaalbare woningen voor gezinnen met een laag inkomen als voorzieningen van collectief belang te creëren; 
 • Bovendien staat de Ordonnantie nu toe dat het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hypothecaire leningen toekent (waarvan de voorwaarden door de regering worden vastgesteld): 
 • aan natuurlijke personen met een middelgroot of laag inkomen voor het kopen, bouwen, verbouwen, aanpassen, enz. van een woning
 • rechtspersonen om bouw- of renovatiewerken uit te voeren om :
  • de regels inzake veiligheid en gezondheid na te leven; of
  • de energiebesparing van het gebouw te verbeteren; of
  • de woning aan te passen aan een handicap en het verlies van fysieke zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de bewoners; of 
  • om een woning te onderhouden die hoofdzakelijk bestemd is voor persoonlijke bewoning;
 • aan eigenaars-verhuurders om een gebouw te renoveren, aan te passen of de energieprestaties ervan te verbeteren;
 • De Ordonnantie is op 24 maart 2022 in werking getreden.
dotted_texture