08/06/10

Overstappremie voor lichter werk

Oudere werknemers die bij dezelfde werkgever en met diens instemming, een overstap maken van zwaar werk naar lichter werk en hierdoor inkomensverlies lijden, kunnen vanaf 1 mei 2010 éénmalig in hun beroepsloopbaan een zgn. overstappremie aanvragen bij een uitbetalingsinstelling naar keuze(1).

‘Zwaar' en ‘lichter' werk doelen op een functie die de werknemer naar zijn eigen oordeel ervaart als te zwaar rekening houdend met zijn capaciteiten respectievelijk beantwoordend aan zijn capaciteiten (let wel: niet louter minder arbeidsuren bij eenzelfde functie).

Om aanspraak te kunnen maken op de overstappremie, moet voornamelijk aan volgende voorwaarden voldaan zijn (en blijven):

* de overstap naar lichter werk vindt plaats na 30 april 2010;
* de overstap gebeurt bij dezelfde werkgever en lijdt tot een bruto inkomensverlies van minstens € 250 per maand (VTE);
* de werknemer is minstens 50 jaar op de datum van de overstap en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
* de werknemer verricht al minstens 5 jaar ononderbroken zwaar werk op de datum van de overstap (meerdere functies al dan niet bij dezelfde werkgever);
* de overstap gebeurt op eigen verzoek van de werknemer;
* de werknemer ontvangt geen uitkering (op enkele uitzonderingen na).

Leeftijd Overstappremie (basisbedrag) Toekenningsperiode
< 55 jaar 75 EUR (63,51 EUR) 12 kalendermaanden
> 55 jaar 100 EUR (82,03 EUR) 24 kalendermaanden
> 58 jaar 125 EUR (102,54 EUR) 36 kalendermaanden

(1) KB van 19 april 2010 tot wijziging van de artikelen 113, 133 en 144 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 131nonies in hetzelfde besluit (B.S. 27 april 2010).

dotted_texture