02/02/21

CAO nr. 149: een wettelijk kader voor COVID-19 telethuiswerk in de private sector

Afgelopen dinsdag hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis gesloten. 

1. WAT VORMT DE AANLEIDING VAN DEZE CAO?

Hoewel telethuiswerk al sinds 2 november 2020 (opnieuw) verplicht is, bestaan er in vele ondernemingen geen regels over de modaliteiten van dit telethuiswerk. De sociale partners verplichten deze ondernemingen met de nieuwe CAO om afspraken te maken over het telethuiswerk en zo rechtszekerheid te bieden. 

2. WAT IS HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE CAO?

De CAO is van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de private sector (niet: de publieke sector) die telethuiswerk organiseren omwille van de coronacrisis, maar op 1 januari 2021 nog geen regeling inzake structureel of occasioneel telewerk hadden. Wanneer binnen de onderneming dus al een akkoord (in de vorm van een CAO, individueel akkoord of telewerkpolicies die zijn opgesteld met inachtneming van de regels van sociaal overleg) bestaat rond telethuiswerk, blijft dat akkoord van toepassing en speelt de CAO niet.

De CAO is gesloten voor bepaalde duur en zal een einde nemen op 31 december 2021. De CAO verplicht zelf geen telethuiswerk. Als de overheid dus vroeger zou beslissen om een einde te maken aan verplicht of aanbevolen telewerk, dan zal de CAO in de praktijk ook geen nut meer hebben. 

3. WAT BEPAALT DE CAO INHOUDELIJK?

Telethuiswerkers hebben dezelfde rechten en plichten als de werknemers die op de bedrijfslocatie (moeten) werken.

Binnen de onderneming moeten over het telethuiswerk afspraken worden gemaakt over:

 • de terbeschikkingstelling van apparatuur, 
 • in geval van gebruik van eigen apparatuur de vergoeding of betaling door de werkgever van bepaalde kosten (zoals installatie van relevante programma’s, gebruiks-, werkings-, onderhouds- en afschrijvingskosten) en bijkomende verbindingskosten,
 • uurroosters, 
 • (on)bereikbaarheid van werknemers waarbij de middelen om de telethuiswerker te bereiken kunnen worden gepreciseerd, 
 • regels voor controle op de te behalen resultaten, enz. 

Daarnaast moeten de werknemers geïnformeerd worden over het welzijnsbeleid dat samenhangt met telethuiswerk (bv. psychosociale risico’s, gebruik van beeldschermen, enz.) en over de modaliteiten van eventuele gepaste en proportionele controle op de resultaten/uitvoering van het werk (in lijn met GDPR en CAO nr. 81). 

4. TO DO

 • Heeft uw onderneming al afspraken gemaakt i.v.m. telewerk? Geen verdere actie vereist.
 • Heeft uw onderneming nog geen afspraken i.v.m. telewerk? 
  • U zal afspraken moeten vastleggen in een CAO, het arbeidsreglement, policies of individuele akkoorden. Hierbij zal u rekening moeten houden met de regels van sociaal overleg (ondernemingsraad, CPBW, vakbondsafvaardiging, of werknemers). Deze afspraken moet u uitdrukkelijk communiceren aan de werknemers bv. via intranet, e-mail of een e-meeting.
  • U zal uw werknemers moeten informeren over het welzijnsbeleid en de eventuele monitoring van hun werk. Dat kan worden opgenomen in de afspraken, maar is niet verplicht. 
dotted_texture