02/11/20

Sociale verkiezingen: Last-minute wijzigingen over stemmen per brief of elektronisch stemmen als gevolg van Covid-19

De sociale verkiezingen die wegens de Covid-19-pandemie werden uitgesteld tot de periode van 16 tot 29 november 2020 worden voorlopig gehandhaafd, ondanks de verergering van de gezondheidscrisis. Om de werknemers in staat te stellen hun vertegenwoordigers in alle veiligheid te verkiezen, hebben de sociale partners op 28 oktober 2020 een akkoord bereikt met betrekking tot het kader voor het stemmen op afstand per brief of elektronisch. 

De Kamer heeft op 29 oktober 2020 een wetsvoorstel goedgekeurd inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de Covid-19-pandemie. Hoofdstuk 3 van deze wet bekrachtigt het tussen de sociale partners bereikte akkoord. 

De aangenomen maatregelen treden met terugwerkende kracht in werking op 14 oktober 2020 en kunnen als volgt worden samengevat: 

1. VERLENGING VAN DE TERMIJN OM AKKOORDEN AF TE SLUITEN OVER ELEKTRONISCH STEMMEN, AL DAN NIET OP AFSTAND

De mogelijkheid om een akkoord te sluiten over elektronisch stemmen was oorspronkelijk voorzien tot X + 56 (van 13 tot 26 oktober 2020). De wet laat nu toe dat ondernemingen en organisaties die kandidaten hebben voorgesteld, nog steeds van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Hoewel de wet niet voorziet in een uiterste datum, moeten deze akkoorden logischerwijs plaatsvinden vóór X + 80 (van 6 november tot 19 november 2020), de datum die overeenkomt met de overhandiging van de oproepingsbrieven. 

Bovendien kunnen, indien het akkoord dit vereist, het aantal stembureaus en de indeling van de kiezers per stembureau worden aangepast. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er minder fysieke stembureaus nodig zullen zijn.

2. INVOERING VAN EEN NIEUWE HYPOTHESE VAN STEMMEN PER BRIEF EN VERLENGING VAN DE TERMIJN OM DAAROVER AKKOORDEN AF TE SLUITEN

Er kan ook een regeling worden getroffen over het stemmen per brief voor werknemers die op de dag van de stemming op de werkplaats aanwezig zijn, indien blijkt dat de stemming toch niet ter plaatse kan worden georganiseerd. Deze nieuwe hypothese van stemming per brief komt bovenop de bestaande hypothesen. 

Opnieuw bepaalt de wet geen uiterste datum, maar ook hier moeten deze akkoorden logischerwijs plaatsvinden vóór X + 80 (van 6 november tot 19 november 2020), de datum die overeenkomt met de overhandiging van de oproepingsbrieven.

Het aantal stembureaus en de indeling van de kiezers kunnen worden aangepast. 

3. VERZENDING VAN DE OPROEPING EN HET STEMFORMULIER PER GEWONE POST

In geval van stemming per brief, wordt het stembiljet bij de oproeping gevoegd en kan het via een gewone, prioritaire zending naar de kiezer worden gestuurd. 

Bijgevolg is een aangetekende zending niet langer verplicht. Wel moet de werkgever het nodige bewijs van verzending kunnen leveren, bv. door getuigen bij de verzending te betrekken. 

4. VERLENGING VAN DE TERMIJN VOOR HET OVERWEGEN VAN EEN GELDIGE STEMMING PER BRIEF MET MAXIMUM 5 DAGEN

In geval van een stemming per brief, kunnen ondernemingen en organisaties die kandidaten hebben voorgedragen, overeenkomen om stembiljetten die tot maximum 5 dagen na de sluiting van de stemming binnenkomen, nog als geldig te beschouwen. Daarmee wil men anticiperen op eventuele overbelasting van en vertragingen in de postbedeling.

In geval van dergelijk akkoord, wordt de stemming aan het einde van de periode van uiterlijk 5 dagen gesloten. In dat geval wordt de telling vanzelfsprekend ook uitgesteld.

TO DO: Mede gelet op de nieuwe instructie van de overheid die telethuiswerk verplicht, raden wij ondernemingen aan om zo snel als mogelijk na te gaan of u gebruik wenst te maken van elektronisch stemmen of stemming per brief. Zo ja, dan zult u een overeenkomst moeten maken met uw vakorganisaties en de werknemers daarover informeren. 

Heeft u vragen over het formaliseren van dergelijk akkoord? Contacteer ons dan. 

dotted_texture