11/08/20

Single permit: wijzigingen voor Brussel!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heft bepaalde beperkingen voor het bekomen van een toelating tot arbeid en een single permit op. Tevens moeten nieuwe documenten bij de aanvragen worden gevoegd.

In ons vorig artikel berichtten we u dat het migratiebeleid werd geregionaliseerd. Met andere woorden zijn de gewesten voortaan bevoegd om de procedure voor de toelating tot arbeid te wijzigen. Ter zake nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  dan ook een besluit  aan.

Nieuw

De Brusselse regering heft bepaalde beperkingen op voor het bekomen van een toelating tot arbeid en een single permit. Ze heeft ook bepaald dat bijkomende documenten bij de aanvragen moeten worden gevoegd.

1. Beperkingen opgeheven?

Hooggeschoolde werknemers

Hooggeschoolde werknemers mogen in Brussel werken als ze een single permit hebben. Tot nu toe werd deze vergunning voor een duur van 4 jaar afgeleverd en was ze eenmaal hernieuwbaar.

Het besluit van de Brusselse regering heft deze beperking tot 4 jaar en deze eenmalige hernieuwing op.

Internationale overeenkomsten of akkoorden

Voor de buitenlandse onderdanen die geen deel uitmaken van een ‘speciale categorie’ wordt een single permit enkel afgeleverd als bepaalde voorwaarden vervuld zijn:

  • de werknemer moet onderdaan zijn van een land waarmee België een akkoord inzake  de tewerkstelling van werknemers heeft gesloten;
  • het is niet mogelijk een geschikte werknemer op de Brussels arbeidsmarkt te vinden;
  • er moet een arbeidsovereenkomst worden afgesloten;
  • de buitenlandse onderdaan moet in staat zijn te werken.

Het besluit van de Brusselse regering heft de eerste voorwaarde op. Dit betekent dat de nationaliteit van de werknemer voortaan zonder belang is. Werknemers van alle nationaliteiten kunnen dus een ‘gewone’ single permit krijgen als de andere drie voorwaarden vervuld zijn.

2. Bijkomende documenten?

Bij een aanvraag van een single permit moeten bepaalde documenten worden gevoegd.

De lijst voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is hier beschikbaar.

Het besluit van de Brusselse regering bepaalt dat in sommige gevallen bijkomende documenten moeten worden verstrekt:

  • als de aanvraag een dienstverlening tussen een buitenlandse en een Belgische onderneming betreft, moet een kopie van de dienstverleningsovereenkomst bij de aanvraag worden gevoegd;
  • als de tewerkstelling uitsluitend plaatsheeft in de privéwoning van de werkgever of de werknemer, is een schriftelijke verklaring van de werkgever of de werknemer vereist waarin hij de inspectiediensten toegang verleent tot zijn bewoonde ruimten.

Inwerkingtreding

Deze maatregelen traden op 18 juli 2020 in werking.

Bron

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknermers, BS, 8 juli 2020.

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

dotted_texture