15/06/20

Coronavirus: tijdelijke inperking van loonbeslagen

Vanaf 30 mei 2020 genieten particulieren een tijdelijke opschorting van hun schulden.

Een wet van 20 mei 2020 bepaalt dat tijdens de periode van 30 mei tot 17 juni 2020 geen nieuw bewarend of uitvoerend beslag onder derden kan worden gelegd op het loon van een werknemer. Als vanaf 30 mei 2020 een nieuw loonbeslag aan de werkgever wordt betekend, dan moet hij dit onmiddellijk opschorten tot 17 juni 2020. Een wetsvoorstel voorziet in de verlenging van deze opschorting tot 17 juli 2020.

Uitzonderingen

De tijdelijke opschorting is niet van toepassing op loonbeslagen die betrekking hebben op de volgende schuldvorderingen:

  • de invordering van onderhoudsgeld,
  • de invordering van een veroordeling in strafzaken tot betaling van een geldsom: geldboete, geldsom, verbeurdverklaarde geldsom als gevolg van een schuldvordering, gerechtskosten, bijdrage …
  • de invordering van bedragen die op fiscaal of sociaal vlak verschuldigd zijn ingevolge frauduleus gedrag (fiscale of sociale fraude): belastingen, voorheffingen, taksen, rechten, verhogingen, administratieve en fiscale geldboeten, nalatigheidsinteresten en bijbehoren,
  • fiscale kennisgevingen zodat de Schatkist een wettelijke hypotheek kan nemen.

Bovendien kan de werknemer ondanks alles akkoord gaan met het nieuwe loonbeslag dat tijdens de periode van tijdelijke opschorting werd betekend of met de voortzetting van de gedwongen tenuitvoerlegging.

Lopende beslagen

Bewarende of uitvoerende beslagen onder derden die op 30 mei al in uitvoering zijn, moeten verder worden uitgevoerd tijdens de periode van tijdelijke schorsing. Voor bewarende beslagen geldt de datum van de akte van beslag van de gerechtsdeurwaarder als datum. Voor uitvoerende beslagen geldt de datum van tegenaanzegging als datum. Deze lopende beslagen moeten dus toegepast worden. Ze kunnen niet worden opgeschort tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de schuldeiser. De Vlaamse Belastingdienst stuurt momenteel een dergelijk verzoek tot opschorting van de lopende beslagen naar de werkgevers. Als u aangesloten bent bij GROUP S en u heeft ons het beheer van uw beslagen toevertrouwd, gelieve dan aan uw payroll advisor de brief van de Vlaamse Belastingsdienst te bezorgen zodat hij de lopende beslagen op de lonen van uw werknemers kan opschorten.

Overdrachten

Op dit ogenblik heeft deze tijdelijke opschorting enkel betrekking op loonbeslagen en niet op loonoverdrachten. Loonoverdrachten moeten dus worden uitgevoerd, ongeacht of ze nieuw of al in uitvoering zijn op 30 mei.  Een wetsvoorstel voorziet eerstdaags in de uitbreiding van de tijdelijke opschorting tot loonoverdrachten.

We houden u op de hoogte.

Wettelijke referentie

Wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS van 29 mei 2020)

Florence Wairy - Senior legal consultant

dotted_texture