03/06/20

COVID-19: Vlaamse Regering sluit akkoord inzake handelshuur

 • Ten gevolge van de COVID-19 crisis ondervinden heel wat ondernemers problemen met het betalen van de huurgelden;
 • Op voorstel van UNIZO en Minister van Economie Hilde Crevits, heeft de Vlaamse Regering een handelshuurakkoord uitgewerkt, dat op 29 mei 2020 bij besluit van de Vlaamse Regering werd goedgekeurd (het Besluit);
 • Het Besluit omvat een kader om de betaling van de huurprijs vanaf de maand april 2020 drie of vier maanden op te schorten;
 • Naast handelshuurovereenkomsten is deze regeling eveneens van toepassing op juridisch gelijkaardige structuren, zoals erfpacht-, opstal-, vruchtgebruik-, en brouwerij-overeenkomsten;
 • De Vlaamse Regering engageert zich om tot maximum twee maanden huur als lening te geven aan de huurder op voorwaarde dat de verhuurder ook één of twee maanden huur (incl. lasten) kwijtscheldt;
 • In geval van kwijtschelding, kan de huurder zich voor de betaling van maximum twee maanden huur richten tot de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor een lening;
 • De huurder en verhuurder dienen als basis voor deze lening een overeenkomst te sluiten die gebaseerd is op (i) de hierboven genoemde kwijtschelding door de verhuurder, en (ii) de verklaring van de huurder tot aanvraag van een lening via de PMV. Een dergelijke modelovereenkomst zal nog ter beschikking gesteld worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO);
 • Het maximale bedrag van deze lening voor alle panden bedraagt EUR 35.000, en dit over een periode van twee jaar;
 • Deze lening moet worden terugbetaald binnen maximum vierentwintig maanden na toekenning van het krediet, en na zes maanden dienen de terugbetalingen reeds te starten;
 • De rente, inclusief bankkosten, bedraagt 2%;
 • De Vlaamse Regering heeft dienaangaande bepaald dat VLAIO als eerste aanspreekpunt zal optreden bij vragen inzake deze lening;
 • Enkel ondernemers die naar aanleiding van de Coronamaatregelen verplicht hun handelszaak moe(s)ten sluiten en die op 15 maart 2020 geen huurachterstallen hadden, kunnen een beroep doen op dit systeem;
 • Op heden is het aanvragen van deze handelshuurlening nog niet mogelijk, maar VLAIO zal hiervoor nog een aanvraagsysteem ter beschikking stellen.
dotted_texture