04/04/24

Bescherming van verenigingen van mede-eigenaars tegen oneerlijke bedingen

De wet houdende diverse bepalingen inzake Economie is op 9 februari 2024 goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en gepubliceerd op 21 maart 2024 (de Wet);

De Wet heeft met name gevolgen voor verenigingen van mede-eigenaars (VME);

VME's zijn noch consumenten noch ondernemingen in de zin van Boek VI van het Wetboek van economisch recht en genieten daarom geen enkele aanvullende wettelijke bescherming;

Niettemin kunnen VME's in een zwakke positie terechtkomen in het kader van overeenkomsten die ze afsluiten. Deze laatste (bijvoorbeeld onderhouds- of herstellingsovereenkomsten) kunnen namelijk oneerlijke bedingen bevatten;

De Wet beoogt daarom:

  • Enerzijds de wettelijke beschermingsmechanismen met betrekking tot oneerlijke bedingen en de bedingen tot stilzwijgende verlenging die van toepassing zijn op consumenten ook van toepassing te verklaren op VME's die hoofdzakelijk uit consumenten bestaan (hoofdstuk 6 en 9 van titel III van boek VI van het Wetboek van economisch recht) en; 
  • Anderzijds de wettelijke beschermingsmechanismen met betrekking tot oneerlijke bedingen die van toepassing zijn op ondernemingen ook van toepassing te verklaren op de VME's die niet hoofdzakelijk uit consumenten bestaan (titel 3/1 van boek VI van het Wetboek van economisch recht);

De wetgever heeft als criterium van onderscheid een bepaald percentage voorbehouden van aandelen in de gemeenschappelijke delen die worden toebedeeld aan kavels die geen professionele bestemming kunnen hebben overeenkomstig de statuten van de mede-eigendom:

  • Ofwel « meer dan vijfentwintig procent van de aandelen in de gemeenschappelijke delen wordt toegewezen aan kavels die voor beroepsdoeleinden mogen worden gebruikt overeenkomstig de statuten van mede-eigendom », waardoor de VME geniet van de wettelijke bescherming die aan ondernemingen wordt geboden; 
  • Ofwel « vijfenzeventig procent of meer van de aandelen in de gemeenschappelijke delen wordt toegewezen aan kavels die overeenkomstig de statuten van mede-eigendom niet voor beroepsdoeleinden kunnen worden gebruikt », in welk geval de VME de wettelijke bescherming geniet die aan consumenten wordt geboden;

Hieruit volgt dat een clausule in een door een VME ondertekende overeenkomst die als oneerlijk wordt beschouwd in de zin van het Wetboek van economisch recht, nietig zal worden verklaard. De overeenkomst zelf blijft echter bindend voor de partijen ze kan worden voortgezet zonder de oneerlijke bedingen;

De Wet is op 31 maart 2024 in werking getreden.

dotted_texture