28/12/23

Bijkomende plafonnering van de indexering van handelshuurprijzen in Brussel

  • Op 13 oktober 2023 nam het Brussels Parlement een ordonnantie aan die de ordonnantie van 15 december 2022 tot regeling van de beperking van de indexering van de handelshuurprijzen wijzigt;
  • Bij de ordonnantie van 15 december 2022 werd een tijdelijke beperking ingevoerd op de indexering van handelshuurprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest middels de verplichte toepassing van een aangepaste indexatieformule, ten einde de Brusselse handelaars te beschermen tegen de hoge inflatiecijfers, zoals nader toegelicht in onze e-flash van 3 januari 2023;
  • Echter, ingevolge het herstel van de energieprijzen maar de blijvende stijging van de prijzen voor andere producten, had de toepassing van de ordonnantie van 15 december 2022 in sommige gevallen een ongunstige impact voor de handelshuurder, waardoor het beoogde voordeel van de maatregel werd uitgehold;
  • Om die reden wijzigt de ordonnantie van 13 oktober 2023 de tijdelijke maatregel als volgt: 
    • Voor alle handelshuurovereenkomsten (zowel deze in werking getreden vóór 31 juli 2021 als daarna) dient bij indexatie van de huurprijs – naast de aangepaste indexatieformule ingevoerd bij de ordonnantie van 15 december 2022 – rekening te worden gehouden met het plafond van de gemeenrechtelijke indexatieformule (cfr. artikel 1728bis van het oud Burgerlijk Wetboek);
    • Aldus is bijkomend rekening te houden met volgende formule:

basishuurprijs  *  nieuwe index    
                             ---------------                                                   
                             aanvangsindex

Waarbij:
 Basishuurprijs: de prijs vastgesteld in de overeenkomst;
 Nieuwe index: gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst; en
 Aanvangsindex: gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand waarin de overeenkomst is afgesloten;

  • In het geval de toepassing van de aangepaste indexatieformule (ingevoerd bij de ordonnantie van 15 december 2022) aanleiding geeft tot een hogere geïndexeerde huurprijs dan ingevolge toepassing van de gemeenrechtelijke indexatieformule, dient de huurprijs geïndexeerd conform de gemeenrechtelijke indexatieformule te worden gehanteerd; 
  • Deze ordonnantie is in werking getreden op 31 oktober 2023.

Dario Petosa
Bruno Stroobants

dotted_texture