04/05/20

Uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen in kritieke en vitale sectoren

Door een aantal uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen te nemen, wil de regering voorkomen dat de continuïteit van de kritieke en vitale sectoren tijdens de COVID-19 pandemie in het gedrang zou worden gebracht. In deze sectoren bestaat er immers een tekort aan werkkrachten, terwijl werknemers in andere sectoren vaak inactief zijn.  

De "kritieke sectoren”  zijn de cruciale en essentiële diensten die opgelijst werden en verondersteld worden hun activiteiten verder te zetten ook tijdens de lock-down maatregelen (gezondheidszorg, voeding, transport, financiële sector enz.). De "vitale sectoren" zijn beperkt tot de landbouw, tuinbouw, bosbouw en uitzendarbeid op voorwaarde dat de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij één van de voorgaande sectoren.

Verhoging van aantal vrijwillige overuren

In de kritieke sectoren wordt het aantal vrijwillige overuren voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 opgetrokken naar 220 uur. Werknemers in kritieke sectoren mogen dus tijdens deze periode 100 bijkomende vrijwillige overuren presteren. Deze overuren geven geen recht op inhaalrust, noch op de betaling van overloon. De werknemer zal enkel recht hebben op de betaling van zijn of haar loon.

Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen 

Asielzoekers, die hun aanvraag voor internationale bescherming ten laatste op 18 maart 2020 hebben ingediend, moeten van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 geen 4 maanden meer wachten om te mogen werken, op voorwaarde dat ze een opvangplaats kunnen krijgen bij hun werkgever.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Opdat werknemers op een flexibele manier in dienst zouden kunnen worden genomen, is het van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 in de kritieke sectoren toegelaten om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van minimaal 7 kalenderdagen te sluiten. Deze opeenvolgende arbeidsovereenkomsten zullen niet worden geherkwalificeerd naar een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Afwijking op verbod terbeschikkingstelling

Zonder onder andere afbreuk te doen aan het principe van “gelijk loon voor gelijk werk”, is de terbeschikkingstelling van vaste werknemers aan gebruikers in kritieke sectoren tijdens de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 aan minder procedurevoorschriften onderworpen. Zo moeten werkgevers die hun vaste werknemers willen uitlenen aan gebruikers in kritieke sectoren geen voorafgaande toestemming krijgen van de arbeidsinspectie. Er moet wel een driepartijen overeenkomst gesloten worden.

Studenten

De eerste 475 uren, die studenten presteren, worden niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen, maar enkel aan een solidariteitsbijdrage. Welnu, de regering heeft beslist dat de uren gewerkt tijdens het tweede kwartaal van 2020 niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het jaarlijkse contingent van 475 uren.

Tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren  

De regering heeft een aantal maatregelen genomen in verband met tijdelijke tewerkstelling in de vitale sectoren en dit voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 mei 2020 (maar een verlenging tot en met 30 juni 2020 is mogelijk).

Ingevolge deze maatregelen kunnen werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof:

  • ofwel gaan werken bij hun eigen werkgever uit een vitale sector door, in onderlinge overeenstemming met deze werkgever, de lopende onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties te schorsen. Tijdens deze schorsing heeft de werknemer geen recht op onderbrekingsuitkeringen;
  • ofwel gaan werken bij een andere werkgever uit een vitale sector. De regering heeft ervoor gezorgd dat de werknemer recht heeft op 75 procent van zijn bruto-onderbrekingsuitkering. 

De regering heeft ook bepaald dat de bedrijfstoeslag die wordt toegekend aan SWT’ers die tijdelijk het werk hervatten bij hun vroegere werkgever, vrij is van gewone sociale zekerheidsbijdragen.

dotted_texture