03/01/20

Suppletieve regeling voor SWT op 59 jaar na een lange loopbaan

In de Nationale Arbeidsraad (NAR) werden op de zitting van 17 december 2019 een aantal cao’s gesloten. In deze eerste SoCompact van het jaar 2020 vestigen wij graag uw aandacht op twee cao’s die betrekking hebben op SWT na een lange loopbaan.

Werknemers die ontslagen zijn en die een loopbaan van minstens 40 jaar hebben, kunnen tot 30 juni 2021 instappen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (hierna SWT) vanaf de leeftijd van 59 jaar.

Dit zogenaamde afwijkende SWT-stelsel voor werknemers met een lange loopbaan staat ingeschreven in het SWT-besluit maar is voor de jaren 2019-2020 geconcretiseerd door de CAO’s nr. 134 en nr. 135 en voor de eerste zes maanden van 2021 door de CAO’s nr. 141 en nr. 142. Al die cao’s werden afgesloten in de NAR en werden algemeen verbindend verklaard (zie SoCompact nr. 18-2019).

Opdat een werknemer op de leeftijd van 59 jaar in het afwijkende stelsel zou kunnen stappen, is, naast de cao’s afgesloten in de NAR, nog een sectorale cao nodig. Het SWT-besluit schrijft immers voor dat de leeftijd van 59 jaar maar geldt als het voor de werknemer bevoegde paritair (sub)comité, voor de geldigheidsduur van de cao afgesloten in de NAR, een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao afsluit waarbij uitdrukkelijk wordt gesteld dat deze cao afgesloten is in toepassing van de cao afgesloten in de NAR (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020, nr. 3619).

Dit betekent dat werknemers die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert, niet op de leeftijd van 59 jaar in het afwijkende SWT-stelsel kunnen instappen omdat de vereiste sectorale cao niet kan gesloten worden.

Om dit probleem te verhelpen, werden in de NAR twee cao’s gesloten die werknemers en werkgevers uit dergelijke bedrijfstakken toegang verlenen tot het afwijkende SWT-stelsel vanaf de leeftijd van 59 jaar.

Beide cao’s hebben evenwel geen directe werking. De betrokken werkgevers moeten de cao’s ten uitvoer leggen door middel van een toetreding. De toetreding kan gebeuren in de vorm van een cao, een toetredingsakte of een wijziging van het arbeidsreglement. De hieronder vermelde cao’s geven in hun hoofdstuk III aan hoe de toetreding precies moet gebeuren.

Het is opmerkelijk dat de twee cao’s (volgens hun letterlijke tekst) enkel van toepassing zijn op de werkgevers en werknemers die vallen onder een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert en niet wanneer het opgerichte paritair comité niet werkt. Dit is nochtans wel het geval in de CAO’s nr. 130 en nr. 138 die een gelijkaardige suppletieve regeling bevatten voor het SWT nachtarbeid en arbeidsongeschikte bouwvakkers.


Auteur: 

Ester Van Oostveldt - Advocaat-Vennoot

___________________________

BRON:

CAO nr. 144 tot instelling en vaststelling, voor 2019 en 2020, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comite ressorteert, www.cnt-nar.be

CAO nr. 145 tot instelling en vaststelling, voor 2021 en 2022, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert, www.cnt-nar.be

dotted_texture