02/10/19

Mantelzorgers: nieuw thematisch verlof vanaf 1 oktober 2019...nog niet !

Werknemers die het statuut van mantelzorger hebben, zullen een schorsing of vermindering van hun prestaties kunnen vragen in het kader van een nieuw thematisch verlof dat op 1 oktober 2019 van kracht wordt. Maar...

Er wordt een nieuw thematisch verlof ingevoerd. Dit verlof zal toegankelijk zijn voor werknemers die als   mantelzorger worden erkend.

Er zullen dus 4 soorten thematisch verlof bestaan:

 • ouderschapsverlof;
 • palliatief verlof;
 • verlof voor medische bijstand;
 • mantelzorgverlof.

1. Welke werknemers?

Het nieuw thematisch verlof is van toepassing op werknemers die het statuut van mantelzorger hebben.

Om te worden erkend, moet de mantelzorger een erkenningsaanvraag indienen bij zijn ziekenfonds door middel van een verklaring op erewoord en de volgende voorwaarden vervullen:

 • een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de geholpen persoon (het moet dus niet gaan om een familielid);
 • een bestendig en daadwerkelijk verblijf in België hebben;
 • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • de bijstand en hulp niet beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met ten minste een professionele zorgverlener verstrekken;
 • rekening houden met het levensproject van de geholpen persoon.

De geholpen persoon moet eveneens als zodanig erkend zijn op basis van de volgende elementen:

 • hoofdverblijfplaats in België;
 • voorwaarden inzake zorgbehoefte vervullen (reglementering betreffende de integratietegemoetkoming).

2. Welk verlof?

De werknemer die voornoemde voorwaarden vervult kan:

 • als hij voltijds werkt: een volledige schorsing van zijn arbeidsovereenkomst of een vermindering van zijn prestaties met de helft of 1/5 bekomen;
 • als hij deeltijds werkt: de volledige schorsing van zijn arbeidsovereenkomst bekomen.

3. Voor hoelang?

Voltijds verlof is beperkt tot 1 maand per zorgbehoevende persoon (een koninklijk besluit kan deze periode tot 6 maanden verlengen). Over zijn ganse loopbaan heeft de werknemer recht op een volledige schorsing van maximum 6 maanden.

Deeltijds verlof (1/2 of 1/5) is beperkt tot 2 maanden per zorgbehoevende persoon (een koninklijk besluit kan deze periode tot 12 maanden verlengen). Over zijn ganse loopbaan heeft de werknemer recht op een vermindering van zijn prestaties gedurende maximum 12 maanden.

Opgelet! De volledige schorsing is niet cumuleerbaar met de prestatievermindering. Voor een zorgbehoevende persoon moet de werknemer kiezen tussen: hetzij 1 maand volledige schorsing, hetzij 2 maanden prestatievermindering.

4. Hoe dit verlof aanvragen?

De werknemer die dit verlof wenst te bekomen, moet zijn werkgever minstens 7 dagen vóór de ingang van het verlof hiervan schriftelijk in kennis stellen (per aangetekende brief of door overhandiging van een geschrift tegen ontvangstbewijs).

In dit aanvraagdocument moet de werknemer de periode vermelden waarin hij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst schorst en hij moet er het bewijs van zijn erkenning als mantelzorger van de betrokken zorgbehoevende persoon bijvoegen.

5. Is voorzien in een vergoeding voor dit verlof?

Dit verlof wordt gedekt door een uitkering die door de RVA wordt toegekend. Een koninklijk besluit moet het bedrag en de toekenningsvoorwaarden nog bepalen.

Bij gebrek aan besluit zijn de bedragen toegekend voor het thematisch verlof 'bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid' van toepassing.

6. Is de werknemer beschermd tegen ontslag?

Dezelfde bescherming als voor de andere thematische verloven is van toepassing.

De bescherming gaat in op de dag van de schriftelijke kennisgeving en eindigt 3 maanden na de einddatum van het verlof. Tijdens deze periode kan de werkgever de werknemer niet ontslaan tenzij om dringende reden of voor redenen die vreemd zijn aan de bescherming. Bij niet-naleving stelt de werkgever zich bloot aan een sanctie gelijk aan de betaling van 6 maanden loon.

7. Vanaf wanneer kan de werknemer dit nieuwe verlof aanvragen?

De nieuwe reglementering is van toepassing op schriftelijke aanvragen die vanaf 1 oktober bij de werkgever worden ingediend.

De minister bevoegd voor sociale zaken moet nog een koninklijk besluit uitvaardigen waarin de procedure voor de aanvraag tot erkenning als mantelzorger wordt vastgesteld. Bij gebreke aan een dergelijk koninklijk besluit, kunnen werknemers dit nieuwe verlof vandaag dan ook nog niet aanvragen.

8. Samenvatting

Volledige schorsing

1/2 of 1/5 vermindering

Basisvoorwaarde

Erkend zijn als mantelzorger

Voltijdse werknemer

Ja

Ja

Deeltijdse werknemer

Ja

Nee

Duur per zorgbehoevende persoon

1 maand

2 maanden

Totale duur over de loopbaan

6 maanden

12 maanden

Bron: Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers, BS 2 juli 2019, art. 20 tot 28.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

dotted_texture