11/09/19

Sociale verkiezingen: de voorwaarden voor het stemrecht voor uitzendkrachten

Bij de volgende sociale verkiezingen in mei 2020 zullen de uitzendkrachten voor het eerst kunnen deelnemen aan de stemming bij de "onderneming-gebruiker", waar zij ter beschikking gesteld worden.

Om te kunnen stemmen, moeten de uitzendkrachten evenwel een aantal voorwaarden vervullen.


1. Voorwaarden

De uitzendkrachten moeten over een minimale anciënniteit beschikken bij de "onderneming-gebruiker".

Twee cumulatieve voorwaarden moeten vervuld zijn:

1) Gedurende minstens 3 opeenvolgende maanden (of 65 arbeidsdagen, in geval van onderbroken prestaties) tewerkgesteld zijn tijdens een eerste referteperiode. Deze referteperiode loopt van 1 augustus 2019 tot aan de datum van de aanplakking van de datum van de sociale verkiezingen (dag "X");

2) Minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn tijdens een tweede referteperiode. Deze referteperiode loopt vanaf datum "X", tot de 13de dag voorafgaand aan de dag van de verkiezingen (dag "Y"), i.e. tot dag "X+76".

De uitzendkracht die aan deze voorwaarden voldoet, wordt gelijkgesteld met een vaste werknemer van de onderneming.


2. In de praktijk?

Globaal genomen heeft de tewerkstelling van uitzendkrachten een belangrijke impact op de organisatie van de sociale verkiezingen.

Het is meer bepaald zo dat de uitzendkrachten:

1) meegeteld worden voor de samenstelling van de voorlopige kieslijsten op dag "X" (lijsten van arbeiders, bedienden, jonge werknemers en kaderleden),

2) meegeteld worden voor de samenstelling van de kiescolleges en de stembureau's;

3) in voorkomend geval het recht hebben om een klacht of een gerechtelijke procedure in te stellen;

4) zullen moeten doorgehaald worden op de definitieve kieslijsten wanneer blijkt dat zij op de 13de dag voorafgaand aan de dag van de verkiezingen niet aan de voormelde voorwaarden voldoen.


Het komt aan de werkgever toe om de informatie omtrent de tewerkstelling van uitzendkrachten aan de Ondernemingsraad (of het CPBW) te verstrekken.

Aanbeveling: Maak een overzicht van de uitzendkrachten die in de onderneming tewerkgesteld worden, of contacteer de uitzendkantoren om af te spreken welke informatie zij dienen aan te leveren.


Te onthouden?

De uitzendkrachten die een zekere anciënniteit bij de gebruiker kunnen voorleggen, zullen mogen stemmen bij de volgende sociale verkiezingen. Deze deelname aan de verkiezingen houdt enkel het recht om te stemmen in. In geen geval kunnen de uitzendkrachten zich kandidaat stellen.

Wij raden u aan om vanaf 1 augustus 2019 de arbeidsdagen gepresteerd door uitzendkrachten binnen uw onderneming goed bij te houden.


BronWet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 30 april 2019

dotted_texture