07/06/19

Een nieuwe overeenkomst voor een instapopleiding (contrat formation insertion) in het Waalse Gewest

De afgelopen jaren kende de overeenkomst voor een instapopleiding maar weinig succes bij de Waalse werkgevers. De Waalse regering heeft dan ook besloten om het systeem te hervormen teneinde het aantrekkelijker te maken en beter af te stemmen op de realiteit van de ondernemingen.

Het Waalse decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding geeft hieraan gevolg.

1. Doelstelling

De overeenkomst voor een instapopleiding is een driepartijenovereenkomst gesloten tussen een werkgever, een werkzoekende en het FOREM, de Waalse publieke tewerkstellingsdienst. Het moet de professionele integratie van werkzoekenden bevorderen door middel van opleiding in de onderneming.

In het kader van de overeenkomst voor een instapopleiding leidt de werkgever een stagiair op, en dit in ruil voor bepaalde voordelen. De werkgever heeft dan de verplichting om de stagiair aan te werven voor een duurtijd die minstens gelijk is aan de duur van zijn opleiding.

2. Nieuwigheden

Het regime van de overeenkomst voor een instapopleiding verschilt op verschillende punten van het “plan formation insertion” of integratie-opleidingsplan. We bespreken hieronder de belangrijkste nieuwigheden.

  • Uitbreiding tot de publieke sector

Het vorige Waalse decreet was enkel van toepassing op werkgevers uit de privé-sector.

Voortaan zal het gebruik van de regeling worden uitgebreid tot alle werkgevers van de private en publieke sector op voorwaarde dat zij over een maatschappelijke zetel of een bedrijfseenheid in het Franse taalgebied beschikken.

Dit kader is niet van toepassing op de “dienstencheques- werkgevers"  voor wat hun “dienstencheques-personeel" betreft, noch op de lokale werkgelegenheidsbureau’s voor hun “PWA-personeel".

  • Vereenvoudiging van de verloning van de stagiair

De berekeningswijze van de verloning van stagiairs wordt grondig herzien om de gelijke behandeling van stagiairs te waarborgen en om te voorkomen dat de verloning van een stagiair hoger kan zijn dan die van een werknemer met dezelfde functie in de onderneming.

Tijdens de opleiding blijft de stagiair sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkeringen of andere) ontvangen. Aan de andere kant wordt de maandelijkse aanmoedigingspremie nu rechtstreeks door het FOREM uitbetaald. Het bedrag van de premie varieert tussen 20% en 80% van het gemiddelde gegarandeerde minimuminkomen per maand, afhankelijk van het bedrag van de sociale uitkeringen die de stagiair ontvangt.

Het FOREM betaalt de stagiair ook een reiskostenvergoeding en een nieuwe vergoeding om de kosten voor kinderopvang te dekken.

De werkgever is nu verplicht om maandelijks een forfaitaire financiële bijdrage te betalen aan het FOREM, gekoppeld aan het toekomstige loon van de stagiair.

  • Andere verplichtingen van de werkgever

Onder het vorige decreet was de werkgever verplicht om zijn totale tewerkstelling te verhogen wanneer hij een stagiair in dienst nam op basis van een integratie-opleidingsovereenkomst. Deze verplichting wordt nu geschrapt en vervangen door een verbintenis van de werkgever om geen personeel te ontslaan.

Bovendien heeft de werkgever de verplichting:

  • voorrang te geven aan de beroepsopleiding die bij het FOREM of aanverwante instellingen wordt gevolgd, wanneer de overeenkomst voor een instapopleiding ook opleidingen buiten de onderneming omvat;
  • de stagiair te verzekeren tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk;
  • de stagiair te evalueren met het oog op de uitreiking van het attest van beroepsbekwaamheden, verworven tijdens de overeenkomst voor een instapopleiding, waarvan het model door het FOREM bepaald wordt.

De verplichting om de stagiair aan het einde van de opleidingsovereenkomst aan te werven voor een duur die duur die minstens gelijk is aan de initiële duur van de overeenkomst voor een instapopleiding, blijft eveneens van toepassing. Deze verplichting kan nu evenwel worden vervuld bij een andere werkgever, onder voorwaarden die door de Waalse regering in een regeringsdecreet moeten worden bepaald.

Werkgevers die deze verplichtingen niet nakomen, kunnen worden bestraft met sancties. Voor bepaalde overtredingen is de werkgever een administratieve boete van 300 tot 3.000,00 EUR verschuldigd.

  • IT-platform van het FOREM

Om het beheer van de dossiers te moderniseren, zal het FOREM een IT-platform ontwikkelen dat het mogelijk maakt om aanvragen in te dienen en overeenkomsten voor een instapopleidingte registreren en de prestaties van de stagiairs in te geven.

3. Overgangsbepalingen

Het nieuwe Decreet van 4 april 2019 is van toepassing op overeenkomsten voor een instapopleiding die op of na 1 mei 2019 zijn gesloten. Het oude Decreet blijft van toepassing op overeenkomsten voor een instapopleiding die vóór 1 mei 2019 zijn gesloten.

Te onthouden?

Sinds 1 mei 2019 is het plan formation insertion vervangen door de overeenkomst voor een instapopleiding. De Waalse regering moderniseert haar systeem door het uit te breiden naar de publieke sector, door de verloning van de stagiair toe te vertrouwen aan het FOREM en door de verplichtingen van de werkgevers aan te passen aan de realiteit van de ondernemingen.

dotted_texture