04/06/19

UBO-register: fiscus kan meekijken

In onze voorgaande nieuwsbrieven van d.d. 4 juli 2018, 27 september 2018, 11 januari 2019 en 13 februari 2019 verwezen we uitgebreid naar de komst, werking, uitvoeringsmodaliteiten en onduidelijkheden van het UBO-register.

Nadat aanvankelijk bij invoering van het UBO-register door de Wet van 18 september 2017 was voorzien dat de fiscale diensten geen toegang zouden hebben tot dit register (vandaar de oprichting bij de Afdeling Thesaurie), werd dit toegangsrecht al voorzien eind 2017.

Vandaag (28/5/2019) verscheen in het Belgisch Staatblad het Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 tot uitvoering van artikel 322, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt van de raadpleging van het register van de uiteindelijke begunstigden door de fiscale diensten.

Een toegangsaanvraag (overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register) moet door de Administrateur-generaal van de bevoegde Algemene Administratie bij de Administratie van de Thesaurie ingediend worden. In die aanvraag moet vermeld worden welke persoon verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van de toegangen van zijn Algemene Administratie tot het register. Zodra die aanvraag door de Administratie van de Thesaurie is aanvaard geeft deze persoon rechtstreeks toegang aan de ambtenaren van zijn Algemene Administratie. Er kan evenwel slechts toegang verleend worden aan ambtenaren met een hogere titel dan die van attaché. Dit betekent dus dat enkel ambtenaren met de titel van adviseur of hoger het register kunnen raadplegen.

Zodra de Administratie van de Thesaurie die bedoelde aanvraag heeft aanvaard, geven de personen verantwoordelijk voor het beheer van de toegangen tot het register, toegang aan de in artikel 322, § 1, derde lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, bedoelde ambtenaren van hun Algemene Administratie.

De raadpleging van het register geschiedt uitsluitend via het elektronisch transmissiekanaal van het toegangsplatform bij het register volgens de structuur en het formaat die de Administratie van de Thesaurie vaststelt.

Weet dus dat de fiscus ook over al deze informatie zal kunnen beschikken (van zodra het register volledig up to date is (vanaf 30 september 2019)).

dotted_texture