04/04/19

Gaming krijgt eigen tax shelter

België beschikt over een enorm potentieel voor spelsoftwareontwikkeling. Maar om het volle potentieel te benutten heeft de game-sector een flinke steun in de rug nodig. Om investeringen aan te trekken wordt thans de laatste hand gelegd aan een uitbreiding van het tax shelter-regime voor game development. De komst van de tax shelter hadden we eerder al aangekondigd. Maar nu ligt een concreet wetsvoorstel op tafel dat op 6 februari 2019 door de Commissie Financiën van de Kamer reeds werd goedgekeurd.

We lichten hieronder toe hoe het mechanisme voor game development er zal uitzien.

1. De werking en effecten van een tax shelter

Een tax shelter is een fiscale maatregel die investeringen in een welbepaalde sector wil stimuleren. Het is voordelig voor de investeerder, want deze krijgt doorgaans een aanzienlijk fiscaal voordeel in de vorm van een belastingvrijstelling op winst. Het is uiteraard ook voordelig voor de betrokken sector, want deze mogen rekenen op een aanzienlijke vermeerdering van financiële injecties van buitenaf.

Hoewel een tax shelter aanvankelijk resulteert in een verlaging van belastinginkomsten, neemt men aan dat het systeem op termijn ook voordelig uitdraait voor de fiscus. Investeringen moeten in substantiële mate worden gedaan in Belgische ondernemingen. Dit zorgt dan voor meer werkgelegenheid en grotere omzetten, maar dikwijls ook voor groei in perifere economie. Dat alles moet zich dan vertalen in marktgroei en meer belastinginkomsten.

Voor audiovisuele productie en podiumkunsten werden reeds tax shelters opgebouwd. Deze zijn zeer vruchtbaar gebleken voor de betrokken sectoren. Voor game development bestaat er een enorm potentieel, maar spelsoftwareontwikkeling is zeer kapitaalintensief en kampt met financieringsproblemen. De geplande uitbreiding van de tax shelter moet zorgen voor een stevige stimulans.

2. Wetsvoorstel Gaming Tax Shelter:

De tax shelter-regeling voor gaming betreft een uitbreiding van de eerder uitgewerkte tax shelters voor audiovisuele producties en podiumkunsten. Deze regeling is te vinden in artikel 194ter e.v. Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Toepassingsgebied:

Voor het hoofdstuk gaming zal de tax shelter van toepassing worden gemaakt op:

- videospelen, als interactieve werken, inclusief audio, video, softwarecode, scenario/script en spelervaring;

- die origineel zijn – maar uitbreidingen zijn eveneens toegestaan;

- die gespeeld kunnen worden op mobiele apparaten, desktop-, online- of thuisconsoles – waarbij bijvoorbeeld arcadegames uitgesloten schijnen te zijn;

- gemaakt door Belgische of Europese auteurs en creatieve medewerkers;

- geproduceerd door Belgische of Europese producenten, of minstens onder diens toezicht;

- met productie-uitgaven in België binnen de 36 maanden na raamovereenkomst en uiterlijk 3 maanden volgend op de realisatie van de finale versie.

Investeerders moeten Belgische vennootschappen zijn. Maar net zoals bij de andere tax shelter-domeinen worden productievennootschappen of daarmee verbonden vennootschappen (en televisieomroepen) uitgesloten.

Producenten moeten Belgische vennootschappen zijn die zich focussen op de productie en ontwikkeling van videospelen.

Voor investeerders en producenten wordt ook steeds uitgebreid naar Belgische afdelingen van buitenlandse belastingplichtigen.

Fiscaal voordeel voor de investeerder:

Dankzij de tax shelter zal een investeerder kunnen genieten van een vrijstelling van vennootschapsbelasting ten belope van 356% van de sommen die werden geïnvesteerd in de ontwikkeling van het videospel.

De vrijstelling is echter wel beperkt tot 50% van de belastbare gereserveerde winst en met een absoluut maximum van 750.000 euro. Indien er zich een winsttekort zou manifesteren, kan de vrijstelling worden overgedragen op de winst van de daaropvolgende belastbare tijdperken.

Kwalificerende uitgaven:

Als tegenprestatie voor het fiscaal voordeel onder de tax shelter worden verschillende vereisten opgelegd aan de producent van gaming. De waarde van het voordeel voor de investeerder wordt afgemeten op de kwalificerende uitgaven door de producent. Deze worden best zo veel mogelijk in België, en bij uitbreiding de Europese Economische Ruimte (EER) gespendeerd. Het voordeel bedraagt immers 70% van het totaal aan kwalificerende uitgaven in de EER. Maar de producent moet er ook voor zorgen dat er voor minstens 90% van de waarde van het voordeel aan uitgaven worden gedaan in België. Dit laatste bepaalt dus een absolute bovengrens voor het bepalen van de waarde van het tax shelter attest voor de investeerder.

Net zoals bij de tax shelter voor audiovisuele producties en podiumkunsten, maakt het wetsvoorstel voor gaming een onderscheid tussen rechtstreeks met de productie verbonden uitgaven (lonen, vergoedingen, sociale lasten, licentievergoeding, kosten, materiaal, e.d.) en onrechtstreeks verbonden uitgaven (promotie, uitgaven voor administratieve, financiële en juridische ondersteuning, distributie, e.d.). Het aandeel van rechtstreekse uitgaven moet minstens 70% bedragen van de totale kwalificerende uitgaven.

Tot slot wordt ook een maximum bepaald van 2.500.000 euro aan tax shelter attesten die per game kunnen worden uitgereikt. Het plafond is eerder beperkt in vergelijking met het plafond van 15 miljoen euro voor audiovisuele werken. Tijdens de voorbereidende werken werd aangegeven dat de tax shelter voor games alleszins jaarlijks zal worden geëvalueerd en zal ook het plafond worden herbekeken.

Praktisch:

Om de weg te openen naar het gebruik van de tax shelter, moet een producent het werk erkend krijgen bij de betrokken gemeenschap. Voor Vlaanderen is het departement “Cultuur, Jeugd & Media” bevoegd en kan een erkenning online aangevraagd worden. Datzelfde departement moet eveneens de voltooiing van het werk vaststellen. Daarbij zou een begroting moeten worden opgemaakt van de ontwikkeling van het werk, maar ook van de uitgaven die binnen België, dan wel de EER zullen worden gedaan.

Vervolgens zouden geïnteresseerde investeerders een raamovereenkomst moeten afsluiten met de producent, waarin deze zich verbindt een investering te zullen doen in de productie van een welbepaalde game en dat met het oog op het bekomen van een tax shelterattest. De raamovereenkomst moet een aantal minimum bepalingen inhouden: aanduiding van de partijen, de tussenpersoon en het werk, de begroting van uitgaven met uitsplitsing volgens categorieën, en enkele verklaringen en waarborgen van overeenstemming met de wetgeving. De raamovereenkomst moet binnen de maand na ondertekening worden aangemeld bij de FOD Financiën.

Vervolgens moet het tax shelterattest effectief worden aangevraagd op basis van de raamovereenkomst en de aangemelde uitgaven. Bij deze aanvraag moet een bewijs van erkenning van het werk als videospel worden toegevoegd en een bewijs van voltooiing van het werk vanwege dezelfde gemeenschap.

Alle door de investeerder toegezegde stortingen moeten ten laatste drie maanden voor de aflevering van het tax shelterattest zijn voltooid. De vrijstelling is pas definitief toegekend bij een uitreiking van het attest uiterlijk in het vierde jaar volgend op de raamovereenkomst. Het tax shelterattest en het bijhorende belastingvoordeel zal pas definitief worden toegekend wanneer aan alle voorwaarden is voldaan en voor zover vaststaat dat ook gedurende het volledige belastbaar tijdperk aan alle voorwaarden werd voldaan. Tot aan de definitieve vrijstelling, moet de investeerder de vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening van het passief boeken.

3. Vooruitzichten:

Het wetsvoorstel werd inmiddels voor een eerste lezing behandeld, geamendeerd en goedgekeurd in de Kamercommissie “Financiën & Begroting” op 6/2/2019. Daarna moet het voorstel nog een tweede lezing krijgen. Vervolgens kan het wetsvoorstel in de Kamer gestemd worden. Verwacht wordt dat er voldoende meerderheid wordt gevonden om de uitbreiding van de tax shelter voor gaming vlot goedgekeurd te krijgen. Tot slot moet de tax shelter-regeling nog groen licht krijgen van de Europese Commissie.

dotted_texture