13/02/19

Jobsdeal : sociale maatregelen

De jobsdeal van de federale regering omvat een hele reeks sociale maatregelen die trachten de werkgelegenheid te stimuleren alsook de sociale zekerheid en de koopkracht te versterken. In het kader van deze jobsdeal is er op 15 januari 2019 een nieuw wetsvoorstel betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal ingediend. We lichten hierna enkele maatregelen van het wetsvoorstel nader toe :

Outplacement voor werknemers aan wiens arbeidsovereenkomst een einde komt doordat de werkgever zich beroept op medische overmacht

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van overmacht om medische redenen maakt juridisch geen ontslag uit met gevolg dat de betrokken werknemers niet kunnen genieten van de bestaande regelingen inzake outplacement. Het wetsvoorstel heeft tot doel om aan deze werknemers wel het recht op outplacement toe te kennen.

Vrijstelling van arbeidsprestaties tijdens de opzeggingstermijn

In de uitvoering van het regeerakkoord heeft de regering beslist dat werknemers zich moeten inschrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst binnen de maand na de beëindiging van hun arbeidsoverkomst. De verplichting tot inschrijving moet volgens het wetsvoorstel reeds vroeger ingaan indien de werkgever en werknemer in onderling akkoord overeenkomen dat de werknemer wordt vrijgesteld van arbeidsprestaties tijdens de opzeggingstermijn, namelijk binnen de maand na het desbetreffende akkoord.  De werkgever is tevens verplicht om de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Scholingsbeding voor knelpuntberoepen

De regering heeft besloten om de versoepeling van het scholingsbeding voor opleidingen in knelpuntberoepen verder te zetten. Deze versoepeling voorziet in de mogelijkheid dat een dergelijk scholingsbeding ook van toepassing kan zijn wanneer de vorming voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven uit te oefenen.

Bron : Wetsvoorstel betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal van 15 januari 2019.

Marjolein Denys

dotted_texture