29/10/18

Aanvragen van kadastrale uittreksels: aanpassingen vanaf 1 november 2018

Het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 (BS 9 oktober 2018) voert een nieuwe regeling in voor het aanvragen van kadastrale uittreksels;
Sinds 30 juli 2018 zijn de hypotheekkantoren toegewezen aan de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de FOD Financiën;
De aanvraag van kadastrale uittreksels dient te gebeuren met een gemotiveerd verzoek bij de bevoegde dienst van de AAPD middels de speciaal ontworpen formulieren van de AAPD;
Via de motivering toetst de bevoegde dienst of de aanvraag beantwoordt aan de doelstellingen waarvoor de kadastrale documentatie ter beschikking mag worden gesteld;
Een motivering is niet vereist bij de aanvraag van kadastrale uittreksels voor eigen goederen of voor goederen van een derde waar de aanvrager optreedt in naam en voor rekening van de derde. De motivering is evenmin vereist voor notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, architecten, landmeters-experten en vastgoedmakelaars die optreden in naam en voor rekening van derden;
De aanvraag vermeldt de identiteit en het rijksregisternummer, bisregisternummer of ondernemingsnummer van diegene waar de aanvrager in naam en voor rekening voor optreedt;
De bijlage van het KB van 30 juli 2018 stelt de retributies vast die de AAPD vanaf de inwerkingtreding aanrekent voor het afleveren van kadastrale uittreksels;
Deze nieuwe regeling treedt in werking op 1 november 2018.

dotted_texture