16/03/11

Verlenging waarborgregeling in het Vlaamse Gewest

In 2009, voerde het Vlaams Gewest, in het licht van de financiële crisis, een nieuwe waarborgregeling in voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen (1). Onder bepaalde voorwaarden (2) bood deze regeling ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest de mogelijkheid om, vanwege de in het kader van deze regeling opgerichte waarborgvennootschap Gigarant, tegen betaling van een premie, een gewone waarborg of een verhoogde crisiswaarborg te bekomen, tot zekerheid van bepaalde kredieten of financieringen verschaft door kredietinstellingen. Het objectief van deze regeling bestond erin dergelijke ondernemingen een betere toegang te verlenen tot financierings-mogelijkheden voor investeringen of activiteiten in het Vlaamse Gewest.

De gewone crisiswaarborg kan worden toegekend tot maximum 80% van de betrokken financiering. De verhoogde crisiswaarborg kan worden toegekend tot maximum 90% van de betrokken financiering, op voorwaarde dat het bedrag van de financiering maximaal de totale jaarlijkse brutoloonmassa voor 2008 van de onderneming bedraagt (3). Ook dient een verschillende premie betaald te worden aan Gigarant naargelang een beroep wordt gedaan op een gewone dan wel een verhoogde crisiswaarborg.

Deze regeling liep in principe af per 31 december 2010.

Bij Decreet van 23 december 2010 (4) besliste het Vlaamse Gewest de regeling te verlengen (5). Ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest kunnen bijgevolg ook in 2011 nog een beroep doen op de waarborgregeling.

Wel werden de voorwaarden en modaliteiten licht gewijzigd.

Meer bepaald:

    * wordt vervoer niet langer vermeld als uitgesloten sector;
    * wordt nu voor de gewone crisiswaarborg voorzien dat de onderneming geen ‘onderneming in moeilijkheden’ mag zijn op het ogenblik van de toekenning van de waarborg; voor de verhoogde crisiswaarborg mag de onderneming – zoals voorheen reeds het geval was - geen onderneming in moeilijkheden zijn geweest op datum van 1 juli 2008.

Het besluit van 4 februari 2011 van de Vlaamse Regering (6) tot uitvoering van bovenstaand gewijzigd decreet van 6 februari 2004 bepaalt ten slotte

    * dat de maximale duurtijd van de waarborg wordt verhoogd van vijf naar acht jaar; en
    * dat de waarborgaanvraag nu ook door de onderneming zelf kan worden ingediend, wat voorheen enkel mogelijk was voor de kredietinstelling.


(1) Decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 20 februari 2004 zoals gewijzigd bij Decreet van 20 februari 2009, BS 6 april 2009.
(2) Zoals meer in het bijzonder bepaald in hoofdstuk 2 van het Decreet van 6 februari 2004 en in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 15 april 2009, BS 28 mei 2009.
(3) Voor ondernemingen opgericht na 1 januari 2008 mag het maximumbedrag van de financiering niet hoger zijn dan de geraamde totale jaarlijkse bruto loonmassa van de eerst twee exploitatiejaren.
(4) Decreet van 23 december 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011, BS 31 december 2010.
(5) Wat betreft de verhoogde crisiswaarborg, vervat in artikel 22/3 van het decreet van 6 februari 2004, blijft de verlenging zoals voorheen afhankelijk van de verlenging van de Europese Tijdelijke Kaderregeling (zie in het bijzonder de Mededeling van de Commissie — Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis, Pb. C. 7 april 2009, afl. 83, 1.).
(6) Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2009 tot uitvoering van hoofdstuk III/1 van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 22 februari 2011.

dotted_texture