24/08/18

Arbeidsdeal van de federale regering : jobsjobsjobs !

De federale regering heeft gebruik gemaakt van de afgelopen begrotingscontrole om een aantal aanvullende maatregelen te nemen om de werkgelegenheid te stimuleren.

De federale regering stelt vast dat een groot aantal vacante betrekkingen niet ingevuld geraken, nochtans wordt voor een groot deel van deze betrekkingen geen diploma noch ervaring gevraagd. Daartegenover staan nog steeds een groep van mensen die niet aan een baan geraken. De federale regering heeft bijgevolg nog een aantal aanvullende maatregelen genomen om de werkgelegenheid te stimuleren. Wij geven u hierna een overzicht van deze maatregelen die wel nog verder moeten uitgewerkt worden.

Aanmoedigen opleiding na ontslag

Wanneer een werknemer wordt ontslagen met een opzegvergoeding :

  • Mag hij aan zijn werkgever vragen om een derde van zijn opzegvergoeding te besteden aan een opleiding. In dat geval zal hij fiscale en parafiscale voordelen kunnen genieten.
  • Moet hij zich binnen een maand na de kennisgeving van zijn ontslag als werkzoekende laten inschrijven bij de plaatselijke arbeidsbemiddelingsdienst.

Steun bij professionele re-integratie

De begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers naar ander werk via een re-integratietraject bestaat reeds.

Daarbovenop komt een financiële steun als de arbeidsovereenkomst van deze werknemers beëindigd wordt wegens medische overmacht. De werkgever moet voor hen outplacement (1.800 €) voorzien om zo hun kansen op herintreding op de arbeidsmarkt te vergroten. De werknemer mag wel niet medisch ongeschikt worden verklaard voor een eventuele terugkeer naar de arbeidsmarkt.

SWT

De loopbaanvoorwaarde om SWT te genieten wordt vanaf 1 januari 2019 41 jaar.

Om SWT in geval van herstructurering te genieten moet de werknemer:

  • vanaf  1 januari 2019 59 jaar oud zijn;
  • vanaf 1 januari 2020 60 jaar oud zijn.

Ingeval van SWT in geval van herstructurering moet vanaf 1 januari 2019 de werkgever minstens 3.600 € opleidingskosten ten laste nemen voor iedere werknemer in SWT herstructurering die een opleiding in een knelpuntberoep volgt.

Degressiviteit van de werkloosheidsuitkering

Door een werkloosheidsuitkering de eerste 6 maanden te versterken en vervolgens sneller te doen verminderen moet de werkzoekende aangespoord worden om actiever werk te zoeken. Deze vermindering zal minder snel verlopen als de werkzoekende opleidingen volgt die hem vlugger aan werk zullen doen helpen.

Tijdskrediet

Het tijdskrediet eindeloopbaan zal vanaf 1 januari 2019 maar toegankelijk zijn vanaf 60 jaar tegenover 55 jaar op dit moment.

Het thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding in een knelpuntberoep zal op 1 januari 2019 worden verhoogd van 36 maanden tot 48 maanden.

Zachte landingsbanen 

Zachte landingsbanen die de werknemers de mogelijkheid geven om de laatste jaren van hun loopbaan "leefbaar en haalbaar” te houden door op vrijwillige basis 4/5de te gaan werken, een functie met minder verantwoordelijkheden op te nemen, niet langer 's nachts of in een ploegenstelsel werken, … kunnen maar ingevoerd worden als de sector een cao sluit.

Als eind 2018 een sector geen cao heeft gesloten daaromtrent, kunnen werknemer en werkgever uit die sector zelf een individuele overeenkomst sluiten om zo de werknemer te kunnen laten genieten van een zachte landingsbaan.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na de leeftijd van 65 jaar

Mensen die na hun 65ste blijven werken en ziek worden, zullen een ZIV-uitkering genieten als zij ziek worden. Zij zullen in dergelijke gevallen dus niet meer verplicht op pensioen moeten gaan om een uitkering te kunnen genieten.

Opleidingen in de non-profitsector 

Een gedeelte van de aan Sociale Maribel toegewezen budgetten zal gebruikt worden om nieuwe kandidaat-werknemers in de gezondheidssector, een sector met veel knelpuntberoepen, op te leiden en zo vlugger de openstaande plaatsen in die sector op te vullen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere uitwerking van deze maatregelen.

Frank Verbruggen - Legal manager

dotted_texture