01/08/18

Verplichte verzekering voor aannemers is in werking getreden vanaf 01.07.2018

Met de ‘Wet Peeters’ (wet van 31 mei 2017) is vanaf 1 juli 2018 nu ook elke aannemer en ‘andere dienstverleners’ wiens tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken in de zin van artikel 1792 en  2270 BW in het gedrang kan komen, wettelijk verplicht zich daarvoor te verzekeren.

In het verleden bestond deze verplichting alleen voor de architect. Om deze ongelijkheid weg te werken voerde de Wet Peeters deze verplichting aldus ook in voor de aannemers, maar ook voor de andere dienstverleners zoals  bijvoorbeeld studiebureaus. Door de verzekering wordt daarnaast een betere bescherming geboden tegen mogelijke insolvabiliteit van één van de aansprakelijke bouwactoren.

Deze wettelijke verplichting geldt aldus voor bouwwerken bestemd voor (meer dan 50%) bewoning (eengezinswoning of appartement) waarvoor de tussenkomst van een architect vereist is en waarvan de definitieve vergunning werd verleend na 1 juli 2018. Andere bouwprojecten (kantoren, industriegebouw, handelspanden …) die eerder professioneel van aard zijn, vallen hier niet onder. Kamers in gemeenschappelijke gebouwen (ziekenhuizen, studentenkamers, rusthuizen …) worden evenmin geviseerd door de wet.

De polis kan worden afgesloten per project of in de vorm van een jaarpolis. Als een globale polis wordt afgesloten zullen alle betrokkenen vrijgesteld zijn van een individuele verzekering voor dat project.

De verzekerde waarde voor de materiële en immateriële schade mag niet lager zijn dan 500.000 EUR indien de waarde van de wederopbouw van het verzekerde goed 500.000 EUR overstijgt, dan wel de waarde van de wederopbouw indien de waarde van de wederopbouw minder dan 500.000 EUR bedraagt.

Bewijs van de verzekering dient door de betrokkenen te worden afgeleverd aan de bouwheer en de architect vooraleer de werken worden aangevat. De architect heeft de plicht hierop controle uit te oefenen. Aannemers en andere dienstverleners die niet over de vereiste verzekering beschikken kunnen zich blootstellen aan een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10.000 EUR te verhogen met opdeciemen (x8), hetzij 208 tot 80.000 EUR. De betrokkenen zullen eerst gewaarschuwd worden om zich in regel te stellen alvorens boetes worden opgelegd. Voor de architect geldt deze sanctionering niet alleen voor de verzekeringsplicht, maar voor elke inbreuk van de wet en uitvoeringsbesluiten. Hoewel het de bedoeling was van de wetgever de discriminatie weg te werken, lijkt voor de architect toch een ruimer aansprakelijkheidsrisico te bestaan.

Auteur: Peter Gansbeke

dotted_texture