27/07/18

Parlement keurt enkele HR-maatregelen goed vóór zomerreces

Nog net voor het zomerreces heeft het parlement een aantal maatregelen goedgekeurd die, hoewel ze zeer verschillend zijn, moeten leiden tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Hieronder geven wij een kort overzicht van de nieuwe maatregelen.

1. Scholingsbeding en knelpuntberoep

Wat?

Een scholingsbeding is een beding waarbij een werknemer, die een vorming volgt op kosten van de werkgever, zich ertoe verbindt een deel van de vormingskosten terug te betalen, als hij de onderneming verlaat vóór het einde van de afgesproken periode. Dergelijk beding zorgt ervoor dat het risico dat de werknemer het bedrijf verlaat na de opleiding vermindert en dat de opleidingsinvestering niet verloren gaat.

Dit beding is aan strikte voorwaarden gekoppeld en kan niet worden gesloten wanneer een werknemer op jaarbasis minder verdient dan 34.180 EUR bruto.

In de praktijk leidt dat ertoe dat er voor heel wat (jonge) werknemers geen scholingsbeding mogelijk is, terwijl net voor die categorie (vaak technische) vorming noodzakelijk is. Dat is zeker het geval voor knelpuntberoepen of voor moeilijk in te vullen vacatures.

De nieuwe regel bestaat er in dat deze loongrens wegvalt voor knelpuntberoepen zoals die zijn vastgesteld door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten. Bij KB kan, in afwijking van deze lijsten, nog een aparte lijst worden opgesteld met andere knelpuntberoepen die uniform geldt voor wat betreft het scholingsbeding.

Actie

Voor functies of beroepen die voorkomen op de lijsten van de VDAB, FOREM of Actiris (bv. technisch personeel, ICT-specialist, vrachtwagenbestuurder, call-centermedewerker,...) kunt u een opleiding aanbieden aan een werknemer en een scholingsbeding overeengekomen, ongeacht of het jaarlijks brutoloon lager ligt dan 34.180 EUR.

2. Werken op zondag aan de kust en in toeristische centra

Aan de kust en in toeristische centra mogen werknemers op zondag werken in kleinhandelszaken en in kapsalons binnen bepaalde grenzen. De wet verduidelijkt nu dat de tewerkstelling voor elke individuele werknemer wordt beperkt tot 39 zondagen per kalenderjaar.

3. Halve dag ouderschapsverlof

Wat?

Werknemers kunnen ouderschapsverlof opnemen ten belope van 1/10 van het normaal aantal arbeidsuren. Dat betekent dat werknemers bv. op woensdagnamiddag een halve dag kunnen nemen of (bv. voor co-ouders) om de twee weken een ganse dag. Dergelijke flexibiliteit bestond voorheen niet: ouderschapsverlof kon uitsluitend voltijds, deeltijds of voor 1/5 worden genomen.

De regeling komt tegemoet aan de vraag naar een betere work-life balance, een kleinere financiële impact van het ouderschapsverlof op het gezinsbudget en de kans dat meer mannen ouderschapsverlof opnemen.

De wet voorziet dat het KB dat de uitoefeningsvoorwaarden bepaalt, als voorwaarde kan stellen dat de werkgever akkoord gaat met de regeling.

Actie

U zult moeten beslissen of uw onderneming 1/10 ouderschapsverlof zal toelaten en indien dat zo is, nagaan hoe u dat best organiseert, zonder negatief effect op de werkorganisatie.

4. Flexibel opnemen van thematisch verlof

Wat?

Het wordt mogelijk om thematisch verlof vrij in te plannen voor de duur van het thematisch verlof: zo zullen ouders één week ouderschapsverlof kunnen nemen en de week daarna niets. De vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties gedurende een periode van een maand of een veelvoud ervan moet wel overeenkomen met een vermindering van gemiddeld 1/2, 1/5 of 1/10 (voor ouderschapsverlof: zie hierboven).

Thematisch verlof kan worden opgenomen in korte blokken van bv. een week (voltijds ouderschapsverlof en voltijds verlof voor medische bijstand) of een maand (bv. halftijds ouderschapverlof). Vroeger waren dat langere vaste blokken, zoals een maand of twee maanden.

Op die manier wenst men tegemoet te komen aan een betere work-life balance en aan de realiteit van nieuwe gezinsmodellen (bv. voor co-ouders).

De werkgever moet wel akkoord gaan met deze regeling.

Actie

U zult moeten beslissen of uw onderneming flexibel opnemen van thematisch verlof zal toelaten en indien dat zo is, nagaan hoe u dat best organiseert, zonder negatief effect op de werkorganisatie.

5. Uitgebreid adoptieverlof

Verlof voor adoptie van een minderjarig kind wordt op 6 weken gebracht per adoptieouder in 2017. Daarna gaat de duurtijd omhoog, zodat beide ouders samen tegen 2027 recht zullen hebben op 17 weken. Hetzelfde geldt voor pleegouders. De ouders kunnen dan elk 6 weken verlof opnemen en de resterende 5 weken onderling verdelen.

dotted_texture